Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Analysis Workshop)

12/05/2018

เจาะลึกและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Analysis Workshop)

อบรมในวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม  2561   โรงแรม HIP Bangkok – รัชดาภิเษก   (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.)

ราคาพิเศษ!!!   1900.-บาท/ต่อท่าน   (รวมภาษี 2,033.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%)

เนื้อหาการอบรม

ภาคเช้า   :   09.00 – 12.00 อ.ชัชวาล  อรวงศ์ศุภทัต

>> ความสำคัญของการวางแผนกำลังคน

>> บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนกำลังคน

>> กระบวนการวางแผนกำลังคน

>> เจาะลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน

>> เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยม

>> การวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

>>  เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนการวิเคราะห์อัตรากำลัง

ภาคบ่าย  :   13.00-16.00 น.   อ.จักฤษณ์  แสงสว่าง

>> ฝึกเขียนขั้นตอนการไหลของงานตามตัวอย่าง

>> ฝึกเขียนแบบประมวลปริมาณงาน

>> ฝึกกำหนดเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี

>> ฝึกเขียนแบบบันทึกขั้นตอนการทำงานเพื่อคำนวณอัตรากำลังตามโจทย์ที่กำหนด

>> ปัญหาสำคัญของการวิเคราะห์อัตรากำลังและแนวทางแก้ไขจากประสบการณ์ของที่ปรึกษา

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

– ฝึกปฏิบัติ พร้อมคำแนะนำ

– การบ้านนำส่งหลังฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– ผู้จัดการทุกสายงาน

– หัวหน้างานทุกสายงาน

– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :

อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

อ.จักรกฤษณ์ แสงสว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

Details

Date:
12/05/2018
Event Category:

Details

Date:
12/05/2018
Event Category: