Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก

17/10/2018

หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก

รายละเอียด

หลักสูตร ศิลปะการขายเชิงรุก

วิทยากร: อาจารย์มงคล ตันติสุขุมาล
(MBA., B. Engineer, Cert. English, Web & Ecommerce)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมธุรกิจ และการพัฒนาตนเอง ผู้มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
ได้รับรางวัลนักพูดดีเด่นสโมสรฝึกพูด, เป็นอาจารย์สอนคอมพิวเตอร์, เจ้าของเว็บไซต์ และ Webmaster
เป็นวิทยากรสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, ฯลฯกรรมการบริหารสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่, อนุกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

17 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน การทำธุรกิจต่างๆนั้น หากตั้งรับเพียงอย่างเดียวก็ยากที่จะประสบความสำเร็จ ศิลปะการขายเชิงรุก จึงเป็นแนวทางการขายเชิงรุกจึงเป็นเรื่องที่นักขายรุ่นใหม่ต้องให้ความสำคัญ
ที่สำคัญที่สุด บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาดและการขายจะต้องมีทักษะด้านการขายที่ดี จึงจะประสบความสำเร็จได้
หลักสูตรศิลปะการขายเชิงรุก จึงออกแบบสำหรับนักการตลาดและนักขาย ที่ต้องการฝึกฝนตนเองให้มีความกล้า ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ การจัดการกับข้อโต้แย้ง และ การปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม เรียนรู้ศิลปะการขายเชิงรุก
2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ในหลักการพูดเพื่อการจูงใจ
3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้ในหลักการจัดการกับข้อโต้แย้งต่างๆ
4. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้ฝึกปฏิบัติจริงในเรื่องการขาย การพูดเพื่อจูงใจ และการจัดการกับข้อโต้แย้ง

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา
1. ความหมายและขั้นตอนของการตลาด และการขาย
2. ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการขาย
3. การพูดเพื่อการจูงใจแบบ AIDA
A = Attention arrester
I = Interest arouse
D = Desire creator
A = Action stimulator
4. การจัดการกับข้อโต้แย้ง
5. ระดมสมองเรื่อง ข้อโต้แย้งที่พบบ่อยในงานขาย ในงานของตัวเอง
6. ฝึกปฏิบัติการ การจัดการกับข้อโต้แย้ง โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
7. บุคลิกภาพที่ดีของนักขาย
8. สรุป คำถาม – คำตอบ

วันที่

10/17/2018

ราคา

3900

Details

Date:
17/10/2018
Event Category:

Details

Date:
17/10/2018
Event Category: