ตารางอบรม รายปี 2567

Loading Events

« All Events

หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

August 22

เปิดรับสมัคร ยืนยัน หลักสูตร การวางแผนงานการมอบหมายงานการควบคุมงานและการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ อบรม 22 สิงหาคม 2567

 

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันหัวหน้างานถือได้ว่าเป็นตัวกลางที่สำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยการนำนโยบายที่องค์กรกำหนดไว้ มาดำเนินให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ ผ่านบทบาทในการบริหารงาน คือการวางแผนงาน (Planning) การมอบหมาย (Assignment) การควบคุม (Control) และติดตามงาน (follow-up) ทว่าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบารณ์ทั้งสิ้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องให้กับหัวหน้างาน เพื่อให้มีการบริหารงานอย่างมีระบบ และทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ Planning Assignment Control and Effective follow-up) มุ่งเน้นการเรียนรู้เทคนิคการวางแผนงาน ทักษะการวิเคราะห์งานแต่ละระดับ เทคนิคการควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย และการติดตามงานอย่างมืออาชีพ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการงาน จิตวิทยาการมอบหมายงาน เทคนิคการติดตามงานเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างค่านิยมในการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ และเพื่อให้ทุกคนเกิดความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจในการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทผู้มอบหมายงานและผู้รับมอบหมายงาน
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ความแตกต่าง และวิเคราห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของตนเองและผู้อื่น
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
•ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ / หัวหน้างาน
•ผู้ที่เตรียมความเป็นหัวหน้างาน
•ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง

รูปแบบการการอบรม
•การบรรยาย 40%
•กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
•กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย
•อาจารย์กัณฑ์เอนก เอี่ยมปัญญาสกุล
ระยะเวลาอบรม
•1 วัน (6 ชั่วโมง)
เนื้อหาการบรรยาย

Module 1 : Planning
•ปรับ Mindset การทำงานร่วมกัน
•ผู้ที่มีผลต่อการวางแผนงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน
•เทคนิคการกำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน
•การวางแผนงานโดยใช้หลัก 3D
•หลัการวางแผนงานด้วย PDCA
Workshop 1 : กำหนดเป้าหมายในการวางแผนงาน
Module 2 : Assignment
•วิเคราะห์พฤติกรรมของพนักงาน 4 นัก
•5 เทคนิคการมอบหมายอย่างมืออาชีพ
•เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน
•เรียนรู้คุณค่าของเวลา และกฎธรมชาตของเวลา
Workshop 2 : ค้นหาข้อดีของการมอบหมายงาน
Module 4 : Control & Follow-up
•เทคนิคการติดตามงานให้ได้ตามเป้าหมาย
•หลักการติดตามงานแบบเชิงรุกด้วย HORENSO
•หลักการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
Workshop 3 : ทำลายกำแพงของการมอบหมายงาน
Module 3 : Follow-up
•5 เคล็ด (ไม่) ลับ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการติดตามงาน
•สร้างความตระหนักการวางแผนงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน และการติดตามงาน
•สรุปภาพรวมการอบรม / ถาม-ตอบ
Workshop 4 : ค้นหาอุปสรรค์ของการติดตามงาน

หมายเหตุ กำหนดการอบรมและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) 

ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

อบรมแบบพบอาจารย์ ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน 

 

 

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 0988209929 คุณกุ้ง

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : inwtraining

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE  http://inwtraining.com

Website: www.tesstraining.com

Website: www.INWtraining.com

Details

Date:
August 22
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20

Details

Date:
August 22
Event Category:
Website:
www.tesstraining.com

Organizer

TESS TRAINING

Venue

โรงแรมแรมแบรนดท์ สุขุมวิทซอย 18-20
สอบถามหลักสูตร / ติดต่อวิทยากร
รายละเอียดที่ต้องการ