Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

หลักสูตร การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

24/10/2018

หลักสูตร การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
*** เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การทำ Workshop***

 


วิทยากร: ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง
ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,
ประสบการณ์ทำงาน ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการพัฒนาบุคลากร/วิทยากร
บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ ฟรี จำกัด (พัฒนาบุคลากรมากกว่า 3,500 คน)
– ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล / นักวิเคราะห์วางแผนระบบการฝึกอบรม
และการพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด

24 ตุลาคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการหลังการขายให้ตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการหลังการขาย อย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. ความสำคัญของการบริการหลังการขาย ในมุมมองของลูกค้า และ ธุรกิจ
2. ความต้องการ และ ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการหลังการขาย
3. การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
a. กระบวนการทำงาน
b. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
c. มาตรฐานการทำงาน
d. เอกสารในการบริการหลังการขาย
e. การเตรียมตัวก่อนไปให้บริการลูกค้า
4. การพัฒนาพนักงานบริการ
a. การอ่านและเข้าใจลูกค้า
b. การสร้างความยืดหยุ่นให้กับลูกค้า
c. ทักษะในการฟัง
d. ทักษะการพูดอย่างมีศิลปะ
e. การควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยใจไปตามความต้องการของลูกค้า
f. การพัฒนาความรู้และความชำนาญ
g. การสร้างการยอมรับจากลูกค้า เพื่อสร้างความร่วมมือให้มากที่สุด
h. ศิลปะการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเรียกร้องมากๆ
5. การพัฒนาทีม
a. การแบ่งงานระหว่างทีมงาน
b. การประสานงาน ระหว่างทีมงาน กรณีที่แยกกันทำงาน
c. การบริหารความขัดแย้ง
d. การสอนงานให้แก่กัน
e. การสร้างขวัญและกำลังใจร่วมกัน
f. การระบายความเครียด
6. เรียนรู้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให้บริการ (Posture)
7. เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)
8. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

วันที่

10/24/2018

ราคา

3900

Details

Date:
24/10/2018
Event Category:

Details

Date:
24/10/2018
Event Category: