Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

23/11/2018

การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Production Planning & Control)

รายละเอียด

ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ แนวทางการบริหารจัดการผลิต ในอุตสาหกรรมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาและได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่นแนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่างๆในการผลิตออกไป หลักสูตรนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการการผลิตแบบต่างๆ ที่มีอยู่ ข้อดีข้อเสีย และรายละเอียดของการบริหารจัดการแต่ละแบบ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำหลักการและข้อเสนอแนะไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขกระบวนการผลิตที่ตนเองดูแลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยพัฒนาผลิตภาพด้านแรงงานให้สูงขึ้นนั่นเอง

หัวข้อการเรียนรู้ :

>> พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
>> การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
>> การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
>> การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
>> เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
>> กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
>> การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT)และระบบแบบลีน (Lean)
>> หลักพื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
O ปัจจัยการผลิต (Input)
O กระบวนการผลิต (Process)
O ผลผลิต (Output)
>> การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting) อย่างมืออาชีพ
O ประเภทของการพยากรณ์
O ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ ที่ช่วยในการคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
O กลยุทธ์การพยากรณ์โดยใช้รูปแบบอนุกรมเวลาและรูปแบบเหตุผล
>> การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
O กำลังการผลิต และการวางแผนกำลังการผลิต
O การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
O การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน เพื่อช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในด้านต่างๆ
>> การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ
O แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)
O ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
>> เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
O ระบบของMRP
O ขั้นตอนการวางแผนMRPอย่างมีประสิทธิภาพ
>> กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) ได้อย่างเหมาะสม
O เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
O เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
>> กลยุทธ์การจัดตารางการผลิต และการกำหนดงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
O การจัดตารางการปฏิบัติการ, การกำหนดภาระงานและจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
>> การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT)และระบบแบบลีน (Lean)ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างไร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่าง พร้อมคำแนะนำ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการฝ่ายผลิต
– หัวหน้างานผ่ายผลิต
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.บรรพต เทพฤทธิ์
ปริญญาโทวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7QC Tools)
■การลดความสูญเสีย 7 ประการ
■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

=== อบรมวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-16.30น. สถานที่โรงแรมเดอะพลาลาซโซ่ – รัชดาภิเษก ===

ค่าบริการอบรม : 3,400.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษี 3,638.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,536.-บาท)

วันที่

11/23/2018

ราคา

3400

Details

Date:
23/11/2018
Event Category:

Details

Date:
23/11/2018
Event Category: