อบรมหลักสูตร การขาย การตลาด การบริการ

การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง(อบรมวันที่ 18 มิ.ย. 62)

การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ / รายละเอียดเนื้อหา : เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00น.)

1. แนวคิดการจัดการกระบวนการและการคิดอย่างเป็นระบบ

2. ทาความเข้าใจในเรื่องของปัญหา และสาเหตุรากเหง้า

3. การกำหนดปัญหา และเจาะจงปัญหาโดยการใช้ Check sheet และ Pareto

4. การค้นหาสาเหตุเบื้องต้นด้วยวิธีการ Change Point Management

5. การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา

6. การระดมสมอง

7. เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้า (Root Cause Analysis: RCA) ของปัญหา

•Cause and Effect Analysis (CE analysis)

•Why-Why Analysis

8. การทดสอบสาเหตุของปัญหา

•Histogram

•แผนภาพการกระจาย

9. A3 Problem Solving Process

10. การตัดสินใจบนพื้นฐานที่แท้จริง (Management by Fact)

11. การกำหนดมาตรการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดซ้าแบบถาวร (Permanent Corrective Action)

12. Workshop

 

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,500.00 บาท ราคาพิเศษทุกที่นั่ง  ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: จิ๋ว
เบอร์โทรศัพท์ : 0896060444

 

วางแผนแบบ Agency ถ้าคิดจะบุกออนไลน์ 2019(อบรมวันที่ 6 มิ.ย. 62)

วางแผนแบบ Agency ถ้าคิดจะบุกออนไลน์ 2019

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 2,900.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: job4me
ชื่อผู้ติดต่อ: อาจารย์ภูวเรศน์ ทรายสมุทร (job)
เบอร์โทรศัพท์ : 0616197878

 

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี

การบริหารจัดการงานคลังสินค้าสำเร็จรูป(FG) / เทรดดิ้ง(Trading) และการตรวจนับสินค้าปลายประจำปี

 คลังสินค้าถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ เพราะเป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า เพื่อส่งมอบต่อให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารแต่ละองค์กรส่วนใหญ่ จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการบริหารจัดการงานคลังสินค้าประเภทนี้ ทั้งด้านการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้าและการจ่ายสินค้า รวมถึงการจัดทำ Cycle Count และการตรวจนับสินค้าปลายปี โดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานในคลังสินค้าจะต้องควบคุมดูแลสินค้าให้ถูกต้อง ตรงตามระบบ ทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้า รวมถึงการดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่ายตลอดเวลา สินค้าไม่สูญหาย และอยู่ตรงตาม Location ซึ่งหลักสูตร   วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 • ทราบถึงแนวทางในการบริหารงานคลังสินค้า
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการรับ จัดเก็บ และจ่าย สินค้าปกติและสินค้าอันตราย ได้อย่างถูกวิธี
 • ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บรวมถึงสินค้าอันตราย
 • ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้า(Stock Card) โดยใช้ BIN CARD บันทึ เพื่อช่วยลดต้นทุนในเรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า รวมถึงการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อควบคุม เช่น SAP ฯลฯ
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ และการจัดเก็บสินค้าอันตราย
 • ทราบถึงแนวทางขั้นตอนรูปแบบและวิธีการ Cycle Count
 • ทราบถึงขั้นตอนแนวทางในการเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี
 • การปฏิบัติงานตามระบบ ISO และการจัดทำป้ายบงชี้
 • ทราบถึงการจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอนตามระบบ ISO วิธีการคิด และการจัดทำรายงานรวมถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน
หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ความสำคัญของคลังสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการ
 • ขั้นตอนกระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการรับ จัดเก็บและจ่ายรวมถึงการตรวจเช็คสินค้าในแต่ละขั้นตอน
  • การรับสินค้าแบบไม่ครับตามจำนวน
  • การตรวจรับแบบ100%
  • การรับแบบสุ่มเช็ค
 • การควบคุมสินค้าด้วย(Stock Card) โดยใช้ BIN CARD เพื่อช่วยลดต้นทุนในเรื่องโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า รวมถึงการใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อควบคุม เช่น SAP ฯลฯ
 • ขั้นตอนและแนวทางในการจัดเก็บแต่ละรูปแบบ
  • FIFO/ FEFO /LIFO / ABC และการกำหนด เพื่อการใช้งานจริง
  • ตามกลุ่มสินค้า
  • แบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location
  • แบบตามลักษณะของสินค้า
  • สินค้าอันตราย
 • การโอนย้ายสินค้า ภายในคลังสินค้า
 • ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า
  • บิลขาย /ใบเบิก /ใบยืม / เอกสารนอกระบบ
  • การตัดจ่าย BIN CARD / COMPUTER
  • การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
  • การจ่ายสินค้าขณะตรวจรับ (ต้องการสินค้าเร่งด่วน)
 • วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท
  • สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน ใบยืม สินค้ามีอายุ การจัดเก็บ สินค้าอันตราย
 • ขั้นตอนและแนวทางในการจัดทำ Cycle Count
  • แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน กลุ่มสินค้า
 • รูปแบบในการจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภท
 • การจัดการสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า
 • ขั้นตอนแนวทาง และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง
  • การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • การวางแผนและกำหนดทีมในการตรวจนับสินค้า
  • การจัดเตรียมเอกสารในการตรวจนับสินค้า
  • การกำหนดวันหยุดในการตรวจนับสินค้า
  • ขั้นตอนและวิธีในการตรวจนับสินค้า
 • การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO และแนวทางการปิด CAR
 • KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน และรูปแบบรายงานและการเขียน JD
 • ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาทราคา ท่านละ 3,300 บาท

สมัคร 2 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897990890

 

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน(อบรมวันที่ 20 ก.ย. 62)

แนวทางในการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันเพื่อลดต้นทุน

ทราบถึงความสาคัญในการขนส่งสินค้าในแต่ละกระบวนการขั้นตอน

 • ขั้นตอนกระบวนการในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งสินค้า
 • ทราบถึงหลักการแนวทางในควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง
 • ทราบถึงหลักการในการจัดทาคู่มือในการปฎิบัติงาน ประจำรถให้กับพนักงานขับรถ
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกาหนดเวลา
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาต่ำ และการบริหารจัดการ
 • ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน
 • การจัดทารายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประภท และแนวทางในการจัดทำใบคุม เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพ
 • ทราบถึงแนวทางในการคิดคานวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และจัดทำตารางค่าใช้จ่ายเพื่อใช้คิดค่าขนส่ง
 • แนวทางในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละคัน
หัวข้ออบรมสัมมนา
 •  ความสาคัญในการขนส่งสินค้า กระบวนการและขั้นตอน

 • การควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน รวมถึงการส่งสินค้าพร้มอ วางบิล รับเช็ค เก็บเงินสด

 • แนวการจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง และการปฏิบัติตาม กฏระเบียบของบริษัทลูกค้าที่นำส่งรวมถึงระบบ ISO

 • แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

 • การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

 •  แนวทางในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน                                                                                                                                                               o รถขนส่งกรณีปกติ                                                                                                                                                                                                                    o รถขนส่งกรกรณีกระทันหัน                                                                                                                                                                                                          o รถขนส่งกรณีพิเศษ
 • แนวทางรูปแบบในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

 • วิธีและแนวทางในการคัดเลือกหา Outsource และการบริหาร การจัดการ และการจำทำสัญญา รวมถึงการหารถขนส่งในราคาต่ำ

 • การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

 • แนวทางในจัดทำใบประเมินในการประเมินขนส่งในแต่ละเที่ยว และการจัดทารายงานค่าใช้จ่ายขนส่งในแต่ละเที่ยวแต่ละประเภท เพื่อทราบต้นทุน รวมถึงประเมิน Outsource

 • แนวทางหลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน และการจัดทำตารางค่าใช้จ่ายขนส่งของแต่ละอำเภอ/จังหวัด

 • หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 • มรรยาทในให้บริการขนส่งสินค้าขณะส่งมอบและรับมอบ

 • การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง และหลักการคิด เพื่อเข้าระบบ ISO

 • ปัญหาและแนวทางในการปัองกันปัญหาที่เกิดขึ้น 
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท ราคา 3,300 บาทสำหรับบุคคลธรรมดาหรือองค์กรสมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 0897990890

 

Tonkla Investor (ปลูกฝังต้นกล้าการลงทุน)(อบรมวันที่ 31 ส.ค. 62)

Tonkla Investor (ปลูกฝังต้นกล้าการลงทุน)

หากกล่าวถึงศาสตร์แห่งความมั่งคั่ง Wealth Management คงหนีไม่พันหลักการของเก้าอี้สี่ขานั้นคือ Cashflow Business Investment Insurance หากเก้าอี้มีครบทั้งสี่ขานี้จะไม่มีวันล้มเด็ดขาด

โดยในหลักสูตรต้นกล้านักลงทุนนี้

จะขอปูพื้นฐานในส่วนของ Investment ซึ่งที่ผมชื่นชอบและถนัดก็แบ่งเป็นสองสายคือ “อสังหาริมทรัพย์” และ “ตลาดหลักทรัพย์”

โดยหลักของการลงทุนแล้วจะมีสิ่งที่แฝง ตามมาสองสิ่งคือ ผลตอบแทนหรือว่ากำไร (Rich)

และความเสี่ยงหรือการขาดทุน (Risk)

ดังนั้นแล้วเราควรจะมาเรียนรู้ศาสตร์แห่งการลงทุนและหย่อนเมล็ดพันธุ์ ปลูกฝังให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่งต่อไป

หัวข้ออบรมสัมมนา
ภาพรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินในประเทศไทยตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์- Time machine (The Time money of Value )

– รู้จักความเสี่ยงและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ

– การเลือกตราสารหนี้ ประเมินCredit Risk และ Return ทั้งเอกชนและรัฐบาล

– แกะงบบัญชีตนเอง

– 4G เคล็ดเลือกหุ้นพื้นฐานดียั่งยืน

– DCA ซื้อไม่เป็นทางการกำไรอย่างเป็นทางการ

– SET ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

– แหล่งข้อมูลพื้นฐาน/โปรแกรมซื้อขาย/ศัพท์ทั่วไปที่ควรรู้

– ค้นหาหุ้นตัวแรก

-การคัดเลือก”หุ้นเบญจภาคี”

– รู้จักกับ “Growth System”

-การสะกดจิตพิชิตการลงทุน

-Time machine & What’s the Fuck AI

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

ราคาบัตร 7,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 097-474-6644

 

สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต(อบรมวันที่ 8 มิ.ย. 62)

สัมมนาฟรี สูตรพลิกธุรกิจสู่อนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา

9.00-10.30 น.  พลิกการขายสู่การขยายฐานลูกค้าออนไลน์ กับคุณ ปฤณ จำเริญพานิช
10.30 12.00 น. พลิกโอกาสสู่ตลาดต่างประเทศ Mr.Wilson Toh
13.00 – 14.30 น. พลิกปัญหาลูกค้าสู่นวัตกรรม คุณรวิศ หาญอุตสาหะ
15.00 – 16.30 น. พลิกธุรกิจด้วยกลยุทธ์การตลาด กับ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย และเรียนรู้แนวคิดการสร้างเเบรนด์ในรูปแบบออนไลน์ กับ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 097-474-6644

อบรมฟรี Modern Marketing Management 4.0 (การจัดการด้านการตลาดในยุค 4.0)(อบรมวันที่ 22 พ.ค. 62)

อบรมฟรี Modern Marketing Management 4.0 (การจัดการด้านการตลาดในยุค 4.0)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม หัวข้อ Modern Marketing Management 4.0 (การจัดการด้านการตลาดในยุค 4.0)

ณ ห้องประชุม North Wing สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

***ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร***

1.ต้องเป็นผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล

(โปรดกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/yWbiiO74OlKMJFMy1)

2.ต้องสมัคร SME CONNEXT

เมื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมเรียบร้อยแล้ว สามารถกดที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Modern Marketing Management 4.0

“สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด” ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครกรณีมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

หมดเขตการรับสมัครภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 

** เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมทาง E-mail **

ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ (กรณีเป็นเอกสาร) E-mail: vdatponmart@gmail.com

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
ชื่อผู้ติดต่อ: คุณวิยะดา
เบอร์โทรศัพท์ : 0816439120,06183217

ลงทะเบียนหลักสูตร “การลดต้นทุนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีการตลาด” ฟรี!!(อบรมวันที่ 16 พ.ค. 62)

ลงทะเบียนหลักสูตร “การลดต้นทุนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีการตลาด” ฟรี!!

📣 ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมฟรี!! 😃
ในหลักสูตร “การลดต้นทุนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีการตลาด” 🛍️💰
วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ (BTS วงเวียนใหญ่)

บรรยายโดย : คุณเตช เตชะพัฒน์สิริ
🔸 นักวิจัยการตลาด ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
🔸 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เตชะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
🔸 ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย (ADB Bank)

คลิกเพื่อลงทะเบียน >> http://bit.do/eQGe9
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-470-7993 / 097-210-6684

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ(อบรมวันที่ 29 เม.ย. 62)

สุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

วันและสถานที่จัด : วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 (เวลา 09.00-16.00 น.) โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพฯ (Grand Sukhumvit Hotel Bangkok)

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การขายทางโทรศัพท์ถือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากและยังคงความขลังในการประสบความสำเร็จในการขายได้ เพียงแต่ต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ หากนักขายสามารถเข้าใจเครื่องมือที่ซับซ้อนนี้ก็จะสามารถทำให้การขายเกิดขึ้นทางโทรศัพท์ได้ไม่ยากนัก และที่สำคัญการขายทางโทรศัพท์ยังต้องอาศัยความอดทนและความตั้งใจอย่างมากเพราะการขายไม่ได้เกิดขึ้นเพียงสายเดียว แต่เกิดขึ้นได้จากสายสัมพันธ์ ดังนั้น การขายทางโทรศัพท์จึงเป็นเครื่องมือปราบเซียนการขายมานักต่อนัก เพื่อพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพที่แท้จริง

รายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ :
PART 1 : การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย
O ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย “ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด”
O เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน
O ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP)

PART 2: เทคนิคการสื่อสารโน้มน้าวเพื่อพิชิตใจลูกค้า
O กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย)
O เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล
O เทคนิคการนำเสนอคุณค่าในแบบที่ลูกค้าคาดหวัง (WORK SHOP)

PART 3: วางแผนการขายทางโทรศัพท์ให้สำเร็จด้วย CRM
O การขจัดข้อข้องใจเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นแบบจับประเด็นรู้ใจ
O เทคนิคการเจรจาและปิดการขายอย่างเซียน
O ทดสอบการใช้เทคนิคและกระบวนการขาย (WORK SHOP)

PART 4: ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย)
O เทคนิคการใช้สร้างประสบการณ์ที่ดีสู่การสร้างความผูกพัน
O เทคนิคสร้างกลยุทธ์เชิงติดตามอย่างไรให้เห็นผล (WORK SHOP)
สรุป และถาม-ตอบ พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– ผู้จัดการฝ่ายขาย
– หัวหน้างานขาย
– พนักงานขายทางโทรศัพท์

วิทยากร : อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ความเชี่ยวชาญ ด้านการขาย ด้านการตลาด การบริการ การันตรีด้วยประสบการณ์การสอนและที่ปรึกษาองค์กรด้านการขายและการบริการมากกว่า 15 ปี จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 100 บริษัท, ผลงานการเขียนหนังสือ: SALES 2 (กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน)

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

04/29/2019

ราคา

3900

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight)(อบรมวันที่ 09 เม.ย. 62)

เพิ่มยอดขายด้วยยุทธวิธีเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้า (Sales Increasing By Customer Insight)

การแข่งขันของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้ มีความรุนแรงมากขึ้น การขายด้วยวิธีการเดิมๆ ที่เรียกว่า Sales Force Oriented อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะทุกวันนี้ นอกจากคู่แข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแล้ว ลูกค้าก็มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเช่นกัน มีความรู้มากขึ้น เปรียบเทียบก่อนการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น
ดังนั้น แนวทางในการขายจึงต้องให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของลูกค้ามากขึ้น โดยมุ่งศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมหรือ Lifestyle ของลูกค้าอย่างเข้าใจ ก่อนที่จะนำเสนอขายสินค้า ซึ่งเราเรียกว่าการขายที่มุ่งเน้นลูกค้า Customer Oriented ซึ่งนักจิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์ได้ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของคน จนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของลูกค้าแต่ละประเภทให้นักขายเปิดการขายได้เหมาะสมเจาะจงตรงกับประเภทของลูกค้า ยังผลให้บรรยากาศการขายราบรื่นและลงเอยสู่การปิดการขายได้อย่างลงตัวนั่นเอง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)
– มีหลักการในการเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า เพื่อการนำเสนอขายและให้บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท
– ประเมินบุคลิกภาพลูกค้าได้ใกล้เคียงกับตัวตนของเขาในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นดีต่อการขายและการบริการที่ตรงกับนิสัยลูกค้า

หัวข้อเรียนรู้ : 
• การวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าสู่การขายที่เหนือชั้น
– เหตุผลและข้อได้เปรียบจากการวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า
– วิธีวิเคราะห์และทำความคุ้นเคยกับลูกค้าภายใน 10 นาทีแรกของการสนทนา

• 4C : ทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท เพื่อเพิ่มยอดขายชนะใจลูกค้าและปิดการขายเหนือคู่แข่ง
Cadetor >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพเชื่อมั่นตนเองสูง ชี้นำ ชอบเรื่องท้าทายและการเปลี่ยนแปลง ใจร้อน กล้าตัดสินใจฉับพลันทันที
Cafe stylist >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพชอบการเข้าสังคม มีวิถีชีวิตสนุกสนาน ท่าทีตื่นตัว กระตือรืนร้น มองโลกในแง่ดี และอารมณ์ดี มักเชื่อคนง่าย ร่วมมือ และเห็นอกเห็นใจคน
Calm manner >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพที่มีลักษณะนิ่งสงบ ชอบพิจารณาสิ่งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ไม่ค่อยแสดงท่าที เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น ระมัดระวัง
Conceptualist >> ลูกค้าที่มีบุคลิกภาพมั่นคง มีหลักการ ต้องการข้อมูลรายละเอียดมากมีการวางแผน มีเป้าประสงค์ต่อการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ

• 3V. : หลักการวิเคราะห์เพื่อแยกแยะพฤติกรรมลูกค้า 4 ประเภท
Visual ภาษากาย ท่าทาง การใช้มือ การนั่ง การยืน และแสดงออกทางสีหน้า
Verbal การพูด ลักษณะวิธีการสื่อสาร เช่น ช่างพูด ถามคำตอบคำ นิ่งรับฟังมากกว่าแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
Vocal น้ำเสียง ลักษณะการใช้ระดับดังค่อยของเสียง ความเร็วช้าของการพูด

• สิ่งที่ต้องทำและอย่าทำในการขายกับลูกค้าแต่ละประเภท
– วิธีการที่จะเข้ากันได้ดีกับลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรทำ)
– วิธีการที่ทำให้ขัดกันและขายไม่ได้กับลูกค้าแต่ละประเภท (ข้อควรระวัง)
– ปัจจัยส่งเสริมให้ขายได้ (Promotion Factors)
– ปัจจัยบั่นทอนให้ขายไม่ได้ (Demotion Factors)

• เทคนิคการฟังให้ออกว่าลูกค้าต้องการบอกอะไร เพื่อการขายที่โดนใจ
– Message of Fact คืออะไร
– Message of Feeling คืออะไร
– Message of Opinion จะตอบสนองอย่างไร

• P-Q-R-S Techniques : เทคนิคการนำเสนอสารกับลูกค้าเพื่อควบคุมทิศทางการขาย
– P : เทคนิคการถอดความ เพื่อจับสัญญาณการซื้อของลูกค้าให้ได้
– Q : เทคนิคการถาม เพื่อควบคุมและล้วงสึกในความต้องการของลูกค้า
– R : เทคนิคการสะท้อนความรู้สึก เพื่อแสดงความเข้าใจในความรู้สึกของลูกค้า
– S : เทคนิคการสรุปประเด็น เพื่อการปิดการขายสู่ผลลัพธ์ที่พอใจทั้งสองฝ่าย

• 8 ยุทธวิธีจัดการข้อโต้แย้งที่ได้ผลเลิศ
1. Yes but
2. Why why why
3. Boomerang
4. Enclose
5. Comparison
6. Substitution
7. Cherry picker
8. Feel-Felt-Found

• 8 ยุทธวิธีปิดการขายที่ได้ผลเลิศ
1. Sign up
2. Balanced sheet
3. Two choices
4. Good chance
5. Referral
6. Next step
7. Trap
8. Dead line

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีศึกษา พร้อมคำแนะนำ
– ฝึกปฏิบัติและแสดงบทบาทสมมติ

ใครควรเข้า (Who Should Attend) :
– ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ
– ผู้จัดการ/หัวหน้าทีมขาย
– พนักงานขายที่สนใจเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านนี้

วิทยากร : อ.พรเทพ ฉันทนาวี
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Win-Win Strategic Marketing Planning, Integrated Tecsult-HRD Institute
ประกาศนียบัตรวิทยากรรับรอง หลักสูตร Service Plus Facilitator (การบริการที่มีคุณค่า), DDI Institute
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Counselor Person (การขายแบบที่ปรึกษา) สถาบัน Siam Wilson Learning
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Effective Business Presentations Workshop, สถาบัน P&P Consultants
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาดและการบริการที่ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในหลักสูตรได้แก่
เทคนิคการขาย / เทคนิคการบริหารงานขาย
เทคนิคการเจรจาต่อรองในการขาย / การวางแผนการตลาด / การวิเคราะห์ตลาด
เทคนิคการขายอย่างนักขายที่ปรึกษา/ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เป็นต้น

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่

04/09/2019

ราคา

3900