อุตสาหกรรม โรงงาน เฉพาะทาง

,

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO(อบรมวันที่ 22 ก.ค. 62)

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HORENSO" รุ่นที่…
,

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต(อบรมวันที่ 11 พ.ค. 62)

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน…
การจัดการคลังสินค้า
หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS)