Occupation skill

,

อบรม การสร้างธุุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อบรม การสร้างธุุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ความรู้พื้นฐานเฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์ …

การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัดสุขภาพ

การบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ สำหรับนักกายภาพบำบัดสุขภาพ เพื่อให้นักกายภาพบำบัด…