,

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 31 16 มี.ค. 18

นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและสมุนไพร สู่ Thailand 4.0 ครั้งที่ 31 หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์  ด้วยประสบการณ์และความชำนาญกว่า…
,

การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน 15 มี.ค. 61

การสร้างจิตสำนึกลดการใช้ทรัพยากร ลดต้นทุน และความสูญเปล่าในการทำงาน    
,

การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี13 มี.ค. 61

การจัดเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายอย่างถูกวิธี
, , ,

ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง

ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เครื่องจักรแปรรูปที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง วันอังคาร-พุธ…