หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ

หลักสูตร การเป็นนักจัดฝึกอบรมมืออาชีพที่องค์กรต้องการ อบรมวันที่ 13 มี.ค. 2019

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม

ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม และความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อบรมวันที่ 14 มี.ค. 2019

เลขานุการผู้บริหาร 99

หลักสูตร เลขานุการผู้บริหารยุคใหม่ และเทคนิคการบริหารการประชุม อบรมวันที่ 25 มี.ค. 62

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร

สัมมนาหลักสูตร เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 และบริหารการประชุม ครบวงจร อบรมวันที่ 25 มี.ค. 62

หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณยุคใหม่ Work Flow Management อบรมวันที่ 12/03/2019

หลักสูตร ทักษะการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิผล (Effective Communication & Coordination Skill) อบรมวันที่ 21 ก.พ. 62

หลักสูตร การเสริมสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ (14/2/62)

หลักสูตร First Aid CPR and AED การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ อบรมวันที่ 27 ก.พ. 62