Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน (อบรมวันที่ 4 เม.ย. 62)

“Professional Training Officer” นักจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ(อบรมวันที่ 27/04/2019)

เทคนิคการคัดสรรบุคลากรด้วยศาสตร์การวิเคราะห์ลายเซ็น Signature Analysis for Selection Technique(อบรมวันที่ 10/04/2019)

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม (Phone Skill Negotiations of Debt Collection) (อบรมวันที่ 29/03/2019)

หลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม

(Phone Skill Negotiations of Debt Collection)

วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

Grand Sukhumvit  Hotel  ซอยสุขุมวิท 6  ใกล้ BTS นานา  กทม.  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ** 

วิทยากร   อาจารย์องอาจ  ฉันทสมบัติ

ราคาพิเศษ  ทุกที่นั่งเพียง  3,900 .-

 

 หลักการและเหตุผล

พนักงานติดตามหนี้มีส่วนสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรหากการติดตามหนี้ไม่มีประสิทธิภาพและติดตามหนี้คืนไม่ได้จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และหนี้เสียจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดหนี้เสีย  การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกหนี้ชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือติดต่อลูกหนี้ยาก(ไม่ยอมรับโทรศัพท์)ในบางกรณีลูกหนี้อาจจะยอมรับโทรศัพท์แต่จะบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้เมื่อพบปัญหาเหล่านี้ต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา“ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้”รวมถึงการใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจหรือเพื่อกดดันให้ลูกหนี้ยอมชำระหนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาฯ การเรียนรู้และนำทักษะการเร่งรัดหนี้สินมาใช้จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับการชำระหนี้จากลูกหนี้กลับคืนมาได้มากที่สุด

ดังนั้นหลักสูตร “เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม”จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆจากการเรียนรู้นี้ไปใช้แก้ปัญหาและเรียกเก็บเงินได้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์จะส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจมีสภาพคล่อง และ มีกำไรโดยที่จะ”ได้ทั้งเงิน และได้ทั้งใจลูกหนี้”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น
  2. เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3. เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรนี้:-

  1. ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้
  2. สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย“เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”
  3. สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

 

วิทยากร อาจารย์องอาจ ฉันทสมบัติ

กำหนดการฝึกอบรม

เทคนิคการเจรจาเพื่อติดตามหนี้ทางโทรศัพท์&ภาคสนาม

Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical

                                                           

        เวลา                                        รายละเอียด (หัวข้อการฝึกอบรม)                                                   

9.00 – 10.30 น.                             ปัญหาที่ทำให้การเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้มักเกิดจาก ?                                                                                    Pre – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical

                                                บทบาท และหน้าที่ & คุณสมบัติ ของพนักงานเร่งรัดฯ

                                                ทักษะการใช้โทรศัพท์ทวงหนี้                                                                                                                                            – การเตรียมพร้อม ก่อนจะโทรศัพท์ทวงหนี้

                                                – ลักษณะของเสียง และสไตล์ของน้ำน้ำเสียง

                                                – คำพูด ,น้ำสียง,ภาษากาย สามารถบอกอะไรได้บ้าง

10.30 – 10.45 น.             ********     Coffee break            ********                                                         

10.45 – 12.00 น.                         ศิลปะในการสนทนาเพื่อรับมือกับลูกหนี้ 6 ประเภท                                     

                                                Role – Play การรับมือกับลูกหนี้ 3 ประเภท

12.00 – 13.00 น.             ********      พัก เที่ยง      ********                                                          

13.00 – 14.30 น.                         การเจรจาต่อรอง ( ความหมาย “ การเจรจาต่อรอง ” )                                   

                                                อำนาจในการต่อรอง

ทางเลือกที่จะนำมาใช้แก้ความขัดแย้ง                                          

เวทีการเจรจาต่อรอง ( Bargaining Arena )                                          

กลยุทธ์สำคัญในการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้ มี 6 ขั้นตอน

ข้อเสนอแนะนักเจรจาหนี้ 3 ประการ                  

14.30 – 14.45 น.             ********      Coffee break           ********                                                                     

14.45 – 15.30 น.                         กฏหมาย ที่ต้องทราบเกี่ยวกับการตามหนี้                                                                                                         * หนี้ที่บังคับได้ / หนี้ที่บังคับไม่ได้

      * พ.ร.บ. การติดตามทวงถามหนี้ ที่เป็นธรรม

         ( ข้อปฏิบัติ / ข้อห้าม )

15.30 – 16.00 น.             Post – Test   Phone Skill Negotiations of Debt Collection Technical         

********************************                                                           

สำรองที่นั่ง  ติดต่อ  คุณธนนันท์  (จิ๋ว)

Tel 089-606-0444, 090-645-0992

ID Line :  hrdzenter

หรือกด Link  เพื่อ Add เพิ่มเพือนที่นี่

http://line.me/ti/p/3y7wUlP-Ne

การสอนงานแบบ On The Job Training (อบรมวันที่ 21/03/2019)

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและจูงใจลูกน้อง (The Psychological Excellency Skills for Management Leadership ) (อบรมวันที่ 22/03/2019)

หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า/บริหารและควบคุมสต็อกสมัยใหม่ (อบรมวันที่ 26/04/2019)

หลักสูตร ขั้นตอนการจัดซื้อ (Purchasing Flow) (อบรมวันที่ 12/07/2019)

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HORENSO (อบรมวันที่ 15/03/2019)

หลักสูตร First Aid-Basic Life Support version 2015 อบรมวันที่ 16 มี.ค. 2562