Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 จัดที่จ.ชลบุรี (อบรมวันที่ 13 ก.ค. 62)

Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ล่าสุดปี 2562 จัดที่จ.ชลบุรี (วันที่ 13 กค 2562)

หัวข้อในการอบรม
หมวด 1: การได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ
1. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ 7 ประการ มีข้อเปรียบเทียบระหว่างสิทธิเดิมและสิทธิตามกฎหมายใหม่
สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายเดิม – ตามกฎหมายฉบับใหม่
• การลากิจตามกฎหมาย – การลากิจได้รับค่าจ้าง
• ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง – ลาฝากครรภ์ – ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง
• การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ – การเปลี่ยนนายจ้าง – เปลี่ยนนิติบุคคล
• การย้ายสถานประกอบการ – การย้ายสถานประกอบการไปยังที่แห่งใหม่
• การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา .- ดอกเบี้ย
• การได้รับสิทธิของลูกจ้างชายและหญิง – การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันของลูกจ้างชาย – หญิง
• การจ่ายค่าชดเชย 5 อัตรา – ค่าชดเชยในอัตราใหม่ 6 อัตรา
หมวด 2: การนำสิทธิของลูกจ้างจากกฎหมายใหม่ ไปประยุคใช้กับสภาพการจ้างเดิม
2. ลากิจธุระอันจำเป็นตามกฎหมายหนึ่งปีลูกจ้างมีสิทธิลาได้กี่วัน..?
• มีคำอธิบายจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน – ข้อบังคับฯ – ประกาศหรือคำสั่งต่างๆของนายจ้าง
3. ลากิจได้ค่าจ้างตามกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง..?
• พิจารณาถึงลูกจ้าง 6 กลุ่ม พร้อมคำแนะนำ – คำอธิบาย
4. กฎหมายใหม่กำหนดให้ลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อหนึ่งปี เดิมพนักงานรายวันลากิจไม่ได้รับค่าจ้าง – รายเดือนลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อหนึ่งปีอยู่แล้ว กรณีกฎหมายใหม่กำหนดอย่างนี้นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?
• มีข้อแนะนำให้ปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
5. ลากิจในวันทำงานครั้งละ 30 นาที – 1ชั่วโมง – 4ชั่วโมง ลูกจ้างมีสิทธิลาและมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร..?
• พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
6. การลากิจย้อนหลังหรือลางานทุกประเภทไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรลางาน -ไลน์ลางาน – ลางานทางอีเมลล์ – ฝากเพื่อนลา – ฝากเมียหัวหน้าลา – หรือลางานตามโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน – นายจ้าง – ผู้บริหาร-HR.จะทำอย่างไร ให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ – เลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีตัวอย่างคำแนะนำการแก้ปัญหาและวิธีที่กำจัดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
7. กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาตรวจครรภ์หรือลาคลอดบุตรไม่ครบหรือลูกจ้างใช้สิทธิไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะมีผลกระทบอย่างไร..?
• จะมีผลกระทบต่อนายจ้าง – ต่อลูกจ้าง อย่างน้อย 8 ประการ
8. การรับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ของการลาตรวจครรภ์หรือลาหลังคลอดบุตร
รวม 98 วันจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
9. การเปลี่ยนนายจ้างใหม่เปลี่ยนนิติบุคคลสิทธิต่างๆของลูกจ้างจะได้รับในสภาพเดิมหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของนายจ้างใหม่ หรือถ้านายจ้างจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
10. การย้ายที่ทำงานไปยังสถานประกอบกิจการของนายจ้างไปที่แห่งใหม่ กรณีไปในบริษัทเดียวกัน -ไปตามสาขาหรือในเครือของบริษัท ลูกจ้างจะได้รับสิทธิเดิมหรือเงื่อนไขใหม่ของนายจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
11. ในกรณีนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง ไม่เท่าเทียมกับลูกจ้างชายจะเกิดผลกระทบในองค์กร -ในสังคมแรงงานระดับประเทศ-ระดับโลก อย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีลักษณะนี้และมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย
12. การเรียกร้องค่าตอบแทนจากการทำงาน – ที่มีอายุความและสิทธิที่ได้รับค่าดอกเบี้ย ตามกฎหมายกำหนดอย่างไร..?
• มีตัวอย่างของค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา และค่าที่เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี – ร้อยละ 15 ต่อปี
หมวด 3 : การจ่ายค่าตอบแทน (กรณีเลิกจ้าง)
13. มีคดีลูกจ้างฟ้องต่อศาลมากมาย นายจ้างจ่ายเป็นหมื่น – เป็นแสน เนื่องจากเลิกจ้าง บอกกล่าวไม่ถูกต้อง -วิธีที่ถูกต้องบอกกล่าวอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง การแจ้งพนักงานทดลองงาน – พนักงานประจำ – พนักงานตามสัญญาจ้าง – พนักงานต่างด้าว – การเปลี่ยนนายจ้าง-การย้ายกิจการ-การปิดกิจการหรือออกตามเกษียรงาน พร้อมคำอธิบาย
14. ยื่นใบลาออกจากงานแล้วอยู่ไม่ถึงวันจะออก (ออกก่อนกำหนด) ต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าอื่นๆอย่างไร.? หรือจะเรียกร้องค่าเสียหายนายจ้างทำได้หรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานระดับบริหาร-หัวหน้างาน-เซลขายสินค้าหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ
15. มีปัญหาเรื่องสุขภาพทำงานไม่เต็ม 100% ผู้บริหาร-HR.จะย้ายหน่วยงานหรือเลิกจ้าง ต้องยึดหลักของความเป็นธรรมอย่างไร..?
• ยกตัวอย่างพิจารณาถึงความมีเมตตาธรรมโดยเอาความถูกต้องไว้เหนือความถูกใจ
16. ครบกำหนดเกษียรแล้วนายจ้างไม่ให้ออกให้ทำงานต่อเนื่อง เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานเองจะได้รับสิทธิ ค่าชดเชยหรือค่าสวัสดิการ อื่นๆหรือไม่.? เพราะอะไร..?
• มีคำแนะนำจากหลักกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
17. กรณีเลิกจ้างเพราะเกษียรงานนายจ้างเลิกจ้างอย่างไร.?ให้ออกโดยยึดหลักเกณฑ์อะไรได้บ้าง.?
• มีคำแนะนำการเลิกจ้างเพราะเกษียรงาน 4วิธี พร้อมคำอธิบาย
18. พนักงานที่เกษียรงานแล้วนายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีก ต้องทำสัญญาจ้าง – กำหนดค่าจ้าง- ค่าสวัสดิการอย่างไร..?
• มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “ฟรี” พร้อมคำอธิบาย
19. กรณีกฎหมายใหม่ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ นายจ้างจะแก้ไข – เปลี่ยนแปลง – เพิ่มเติม ข้อบังคับในการทำงาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?
• มีแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศของกฎหมายใหม่ พร้อมคำแนะนำ-คำอธิบาย
หมวด 4: (คำพิพากษาฎีกา) ที่ตัดสินคดีแรงงานที่นายจ้าง – ผู้บริการ-HR.ควรรู้
20. ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานหรือลูกจ้างไม่มาทำงาน สองประเด็นนี้มีคดีฟ้องกันที่ศาลแรงงาน ผู้เสียหายจากการกระทำ จะได้รับค่าเสียหายอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
21. ผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่ในอัตราเท่าใด.?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
22. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติด พบพนักงานฉี่สีม่วงหลายคนต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
23. ลูกจ้างมีความสัมพันธ์กันทางชู้สาวในโรงงานมีพยานเห็นหลายคน-เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงาน จึงถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทำไม..? นายจ้างถึงแพ้คดี มีจุดอ่อนอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
24. ลูกจ้างมีปัญหากันในโรงงาน-ในเวลางาน-ได้ด่าทอกัน-เมื่อเลิกงานแล้วก็ไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานจนได้รับบาดเจ็บอีก ทำไม…? นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างเป็นกรณีร้ายแรงได้ทั้งที่เกิดเหตุนอกโรงงาน
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. ทำไม…? ค่าอาหารที่จ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือนจึงเป็นค่าจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างจึงเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนได้-นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
26. ทำไม…? นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นไม่ได้ เพราะอะไร..? วิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำแนะนำ-คำอธิบาย
27. มีนโยบายเลิกจ้าง กรณีพนักงานมาทำงานสาย – ลาป่วย-ลากิจ มากเกิดปกติมีขั้นตอนการลงโทษก่อนเลิกจ้างอย่างไร.? ถึงจะไม่จ่ายค่าใดๆ
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
28. ลูกจ้างมีพฤติกรรม – ชอบโต้เถียง – ตบโต๊ะใส่ผู้บังคับบัญชา – ดูหนังสือพระ – ชอบส่องพระ – ชอบทานอาหาร – ชอบใส่รองเท้าแตะ – ชอบฝ่าฝืนประกาศของคณะกรรมการ คปอ. ในการทำงานเป็นอาจิณ ลงโทษอะไรได้บ้าง..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
29. ลูกจ้างได้รับการประเมินผลการทำงานต่ำกว่า ความเป็นจริงมากจึงโต้แย้งให้นายจ้างประเมินการปฏิบัติงานใหม่เป็นการเรียกร้องสิทธิ และสภาพการจ้าง มีสิทธิฟ้องศาลแรงงานหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
30. ลูกจ้างประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ผู้ใต้บังคับบัญชายักยอกเงินไปหัวหน้างานจึงรับผิดชอบเองจึงทำสัญญา เพื่อชดใช้ไว้และผ่อนจ่ายเองเมื่อออกงานนายจ้างมีสิทธิหักเงินค่าจ้าง – หรือเงินกองทุนเพื่อชดใช้หนี้หรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
31. นายจ้าง รวมเวลาค่าล่วงเวลาเหมาจ่าย ไปกับค่าจ้างทั้งมีลักษณะเป็นการผูกผันให้ลูกจ้างต้องยอมทำงานล่วงเวลาตลอดไป ทำได้หรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
32. ลูกจ้างส่งภาพของหญิงซึ่งโป๊ – เปลือยให้กับผู้อื่นในคอมพิวเตอร์ของนายจ้าง -ในเวลาที่เข้ามาทำงานเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
33. ลูกจ้างตำแหน่งจัดซื้อแจ้งให้ บริษัทผู้รับจ้างปรับราคา สินค้าขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?เป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
34. ชุมนุมประท้วงเรื่องโบนัสที่หน้าโรงงานของนายจ้าง ชูป้ายด่าทอนายจ้างต่างๆนาๆ นายจ้างลงโทษอะไรได้บ้าง..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
35. ลูกจ้างคิดค่าอาหารและเครื่องดื่มอันเป็นเท็จเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ นายจ้างจะลงโทษอะไรได้บ้าง..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

36. ใช้อินเตอร์เน็ตทำเรื่องส่วนตัวเกินสมควรในเวลาทำงานเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่..? เพราะอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
37. นายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานไม่จัดอุปกรณ์การทำงานให้ได้มาตรฐานทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเป็น (โรคปอดอักเสบ) นายจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
38. เอกสารเบิกจ่ายค่าน้ำมันรถยนต์ไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งทางดาวเทียม GPS. และใบบันทึกเวลาทำงานเป็นการเบิกค่าน้ำมันรถอันเป็นเท็จ ลูกจ้างจะมีความผิดอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
39. การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ตาม พรบ. จัดตั้งศาล พ.ศ. 2522 พิจารณาถึงสาเหตุของการเลิกจ้างอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
40. เมื่อถูกเลิกจ้าง – ค่าจ้าง – เงินประกันการทำงาน -วันหยุดพักผ่อน – สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า – ค่าชดเชย –ค่าเสียหาย – ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเมื่อใด..? กรณีนายจ้างผิดนัดจะนับจากเวลาใด..? ต้องเสียดอกเบี้ยอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
หมวด 5 : Update กฎหมายประกันสังคมที่เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้าง
ในกองทุนเงินทดแทนปี 2562
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
• กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
• กรณีทุพพลภาพ
• กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
• การคำนวณค่าตอบแทน
• การใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
• ผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
• ถาม – ตอบ- แนะนำ
• ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา“ ฟรี ” ตลอดกาล (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

อบรมวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมอะไร้ซ์ ศรีราชา
วิทยาก อ.สมบัติ น้อยหว้า

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ 13/07/2019

ราคา : 2900

 การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

เรียนแบบจับมือทำใกล้ชิด ตัวต่อตัว ..เทคนิคการสร้างรายงานให้ปัง อย่างมืออาชีพ จัดที่จ.สมุทรปราการ (อบรมวันที่ 17 ก.ค. 62)

เรียนแบบจับมือทำใกล้ชิด ตัวต่อตัว ..เทคนิคการสร้างรายงานให้ปัง อย่างมืออาชีพ จัดที่จ.สมุทรปราการ (วันที่ 17 กรกฎาคม 2562)

หัวข้อหลักสูตร
1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel
2. แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ
3. การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ
4. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ
5. การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน
6. การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO
7. การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge
8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย
9. การสร้างรายงานแบบ Graph Dynamic Range
10. การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน
11. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

แถมฟรี!! โปรแกรมระบบฝึกอบรม และ โปรแกรมรวบรวมรายงานด้านการบริหารงานบุคคลที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การบริหารงานบุคคลกว่า 15 ปี

อบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ The Color Living จ.สมุทรปราการ
วิทยาก อ.ธนบดี บัวแก้ว

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ คุณ ตุ๊ก เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ 17/07/2019

ราคา : 2500

 การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ (อบรมวันที่ 6 ก.ค. 62)

เจาะลึกประเด็นสำคัญด้านภาษีอากรเกี่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการที่ HR และผู้บริหารควรทราบ ;วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562

หัวข้อสัมมนา
• ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง
• ประเด็นภาษีการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการและประโยชน์อื่นที่นายจ้าง ฝ่ายบุคคล และบัญชีต้องระวัง
• สวัสดิการคืออะไร ควรวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการอย่างไร
• ประเด็นที่สรรพากรประเมินเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ
• การจัดสวัสดิการพนักงาน เพื่อลดข้อพิพาทแรงงาน (ไม่ให้ถือเป็นค่าจ้าง) ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง สอดคล้องภาษีสรรพากร (ไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม/ภาษีซื้อต้องห้าม)
• ข้อแนะนำในการจัดเตรียม “ระเบียบสวัสดิการพนักงาน” “ข้อบังคับการทำงาน” เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกตรวจสอบภาษีสรรพากร
• ภาระภาษีเกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ กับภาระภาษีสรรพากร เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาทดลองงาน สัญญายืมตัวพนักงาน สัญญาบริการ สัญญาจ้างพนักงานเหมาค่าแรง สัญญาจ้างที่ปรึกษา
• การเลิกจ้าง สิ้นสุดการจ้าง ไล่ออก ลาออก เกษียณอายุ กับภาระภาษีสรรพากร

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ คุณตุ๊ก เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน
http://www.hrdeesolution.com

วันที่ 06/07/2019

ราคา : 2900

 การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

UP TO DATE กฎหมายแรงงานใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้!! (อบรมวันที่ 10 มิ.ย. 62)

UP TO DATE กฎหมายแรงงานใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้!

  1. UP TO DATE กฎหมายแรงงานใหม่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ววันนี้!! อบรมวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กฎหมายแรงานฉบับใหม่ ประกาศใช้แล้ว พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชนฺ์ให้กับลูกจ้างกว่า 9 ล้าน 5 แสนคน
คุณเตรียมรับมือไว้รัดกุมแล้วหรือยัง ?

1. ค่าตอบแทนคืออะไร ? ทำไม่ต้องกำหนดเพิ่ม
2. การย้ายสาขา ลูกจ้างมีสิทธิไม่ไปก็ได้จริงหรือ ?
3. พ่อยกบริษัทให้ลูกบริหารต่อ ต้องให้ลูกจ้างยินยอมจริงหรือ ?
4. การลาไปกิจธุระส่วนตัว ได้ประโยชน์ส่วนตัว ทำไมนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ?
5. การลาไปตรวจครรภ์รวมในลาคลอด 98 วัน เอา 8 วันมาจากไหน ?
6. นายจ้างไม่จ่ายเงินให้ลูกจ้างต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มเป็นเท่าใด ?
7. การจัดให้เกษียณ จะจ้างต่อหลังเกษียณแบบไหน จึงจะดีกว่า ?

• ในภาคปฏิบัติจริง ๆ แต่ละกรณีนายจ้างจะทำอย่างไร ?
• เงินค่าอะไรบ้างที่ต้องนำมารวมค่าชดเชย..สำคัญมาก
• จะป้องกัน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับในอนาคตได้อย่างไร ?

ทุกคำถาม มีคำตอบ มีตัวอย่างให้ดูแล้ว
ในการสัมมนาหลักสูตรนี้

เนื้อหาหลักการสัมมนา
1. การเกษียณกฎหมายกำหนดว่าอย่างไร ไม่กำหนดได้ไหม ?
2. การเกษียณต้องจ่ายเงินค่าอะไรให้ลูกจ้างบ้าง ?
3. การจ้างงานต่อหลังเกษียณ ทำอย่างไรจึงจะดีต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ?
4. ทำงานไม่ดี ไม่อยากรอเกษียณ จะทำอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมาย ?
5. การเตรียมรับมือก่อนวันเกษียณที่ดีต้องจัดการอย่างไร ?
6. ไม่ต้องส่งข้อบังคับการทำงานให้แรงงานแล้ว จะแก้ไขอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหาย ?
7. นักศึกษามาหารายได้พิเศษหลังเลิกเรียน จะจ่ายค่าจ้างเป็นชั่วโมงได้หรือไม่ ?
8. ลากิจที่ควรได้ค่าจ้าง ควรเป็นกิจประเภทไหน ?
9. ลาไปตรวจครรภ์ ลาคลอด ที่ดีควรจะจัดการอย่างไร ?
10. การย้ายสาขา ลูกจ้างไม่ไป นายจ้างจะทำอย่างไร ?
11. พ่อตา ยกบริษัทให้ลูกเขยบริหารต่อ ลูกจ้างไม่ยอมอยู่กับลูกเขยได้ไหม ?
12. ค่าตอบแทน คืออะไร นายจ้างต้องทำอะไรบ้าง ?
13. ค่าชดเชย นายจ้างต้องนำเงินมารวมคำนวณด้วย จ่ายเพิ่มเป็นล้าน ดูตรงไหน ?
14. ตัวอย่างการจ่ายสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำอย่างไร ?
15. ตัวอย่างนายจ้างทำผิดกฎหมาย ผลเสียหายตามเป็นล้านเพราะอะไร ?

สนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้งานได้จริง
โดยวิทยากรอารมณ์ดี
อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

สถานที่อบรม โรงแรม วินเซอร์ สุขุมวิท กทม

สำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ได้ทุกวัน

วันที่ 10/06/2019

ราคา2900

การติดต่อ 087-0718100 คุณตุ๊ก

Email hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตร “AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ ที่ปราดเปรียวและทรงพลังในยุคดิจิตัล โปรโมชั่น สมัคร 1 ท่านฟรี 1 ท่าน(อบรมวันที่ 27 พ.ค. 62)

หลักสูตร “AGILE OKRS แนวคิดการวัดผลแบบสร้างผลลัพธ์ ที่ปราดเปรียวและทรงพลังในยุคดิจิตัล โปรโมชั่น สมัคร 1 ท่านฟรี 1 ท่าน

หัวข้อการอบรม
1. Agile OKRs แนวคิดที่ตอบโจทย์ให้เราอยู่รอดได้ในยุค Disruption และ Transformation
2. ทำไมต้องใช้ OKRs แล้วทำไมต้อง Agile OKRs มันมีประโยชน์ต่อองค์การเหมือนต่างกันอย่างไร
3. OKRs การวัดผลการทำงานของบริษัทยุคใหม่ เช่น Google
4. เปรียบเทียบแนวทางการใช้ KPI และ OKRs ที่ต่างกรรม และต่างวาระ
5. การทำงานในแบบ Waterfall กำลังจะหมดไปแต่แทนที่ด้วย Agility
6. Agile กับ Scrum คือแนวคิดการทำงานคนยุคดิจิตัล
7. แค่ OKRs คงไม่พอ เพราะยุคนี้ต้อง Agile OKRs แล้ว
8. การตรวจสอบวัฒนธรรมองค์การ และแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การกำหนด Agile OKRs
6. การสร้าง One Direction: ทุกคนทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วย Agile OKRs
6. การสร้าง Passion และ Aspiration และ การ Focus งาน ด้วย Agile OKRs
7. การสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลแบบให้พนักงานมีความสุขแบบ Agile OKRs
8. แนวทางการกำหนด Agile Objective ด้วย Mission, Vision ที่มีเป้าหมายเชิงคุณค่าแบบ “RINEN”
9. การกำหนด Setting Goal or Objective ที่ทรงพลังด้วยหลัก Coaching
10. การกำหนด Key Result ของแต่ละเป้าหมายด้วยหลัก SMART
11. การทำ To do list เพื่อเป็น Action Plan ด้วยหลัก VECF (Valid, Easy, Convenient and Fast) by Dr.Kriss
12.การสื่อสาร Agile OKRs สู่ทั่วทั้งองค์การด้วยแนวคิด CFR ของ John Doerr
13. สรุป และเสนอแนะ รวมถึง ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วันที่

27/05/2019

ราคา

4900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com

up date กฎหมายคุัมครองแรงงานและประกันสังคมฉบับใหม่ประกาศใช้ปีล่าสุด 2562 (จัดที่จ.ชลบุรี)(อบรมวันที่ 25 พ.ค. 62)

up date กฎหมายคุัมครองแรงงานและประกันสังคมฉบับใหม่ประกาศใช้ปีล่าสุด 2562 (จัดที่จ.ชลบุรี)

หัวข้อในการอบรม
หมวด 1: การได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ของผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ
1. ลูกจ้างจะได้รับสิทธิตามกฎหมายใหม่ 7 ประการ มีข้อเปรียบเทียบระหว่างสิทธิเดิมและสิทธิตามกฎหมายใหม่
สิทธิที่ได้รับตามกฎหมายเดิม ตามกฎหมายฉบับใหม่
• การลากิจตามกฎหมาย – การลากิจได้รับค่าจ้าง
• ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง – ลาฝากครรภ์ – ลาคลอดบุตรได้รับค่าจ้าง
• การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ – การเปลี่ยนนายจ้าง – เปลี่ยนนิติบุคคล
• การย้ายสถานประกอบการ – การย้ายสถานประกอบการไปยังที่แห่งใหม่
• การจ่ายค่าตอบแทนในการทำงาน – การจ่ายค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา .- ดอกเบี้ย
• การได้รับสิทธิของลูกจ้างชายและหญิง – การได้รับสิทธิเท่าเทียมกันของลูกจ้างชาย – หญิง
• การจ่ายค่าชดเชย 5 อัตรา – ค่าชดเชยในอัตราใหม่ 6 อัตรา
หมวด 2 : การนำสิทธิของลูกจ้างจากกฎหมายใหม่ ไปประยุคใช้กับสภาพการจ้างเดิม
2. ลากิจธุระอันจำเป็นตามกฎหมาย หนึ่งปีลูกจ้าง มีสิทธิลาได้กี่วัน..?
• มีคำอธิบายจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน – ข้อบังคับฯ – ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆของนายจ้าง
3. ลากิจได้ค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง..?
• พิจารณาถึงลูกจ้าง 6 กลุ่ม พร้อมคำแนะนำ – คำอธิบาย
4. กฎหมายใหม่กำหนดให้ลูกจ้างลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วันต่อหนึ่งปี เดิมพนักงานรายวันลากิจไม่ได้รับค่าจ้าง-รายเดือนลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วันต่อหนึ่งปีอยู่แล้วกรณีกฎหมายใหม่กำหนดอย่างนี้นายจ้างต้องปฏิบัติอย่างไร..?
• มีข้อแนะนำให้ปฏิบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
5. ลากิจในวันทำงานครั้งละ 30 นาที -1ชั่วโมง – 4ชั่วโมง ลูกจ้างมีสิทธิลาและมีกฎหมายรองรับหรือไม่ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือไม่ อย่างไร..?
• พิจารณาถึงหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
6. การลากิจย้อนหลังหรือลางานทุกประเภทไม่ถูกระเบียบบ่อยๆ เช่น โทรลางาน ไลน์ลางาน-ลางานทางอีเมวย์-ฝากเพื่อนลา-ฝากเมียหัวหน้าลา-หรือลางานตามโต๊ะทำงานของหัวหน้างาน-นายจ้าง-ผู้บริหาร-HR.จะทำอย่างไร ให้ปัญหาหมดไปหรือจะกล่าวโทษ-เลิกจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีตัวอย่างคำแนะนำการแก้ปัญหาและวิธีที่กำจัดที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย พร้อมคำอธิบาย
7. กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างใช้สิทธิลาตรวจครรภ์หรือลาคลอดบุตรไม่ครบหรือลูกจ้างใช้สิทธิไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจะมีผลกระทบอย่างไร..?
• จะมีผลกระทบต่อนายจ้าง – ต่อลูกจ้าง อย่างน้อย 8 ประการ
8. การรับค่าจ้างตามกฎหมายใหม่ของการลาตรวจครรภ์หรือลาหลังคลอดบุตร
รวม 98 วันจะได้รับค่าจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
9. การเปลี่ยนนายจ้างใหม่ เปลี่ยนนิติบุคคล สิทธิต่างๆของลูกจ้างจะได้รับในสภาพเดิมหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของนายจ้างใหม่ หรือถ้านายจ้างจะตั้งกฎขึ้นมาใหม่ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
10. การย้ายที่ทำงานไปยังสถานประกอบกิจการของนายจ้างไปที่แห่งใหม่ กรณีไปในบริษัทเดียวกัน-ไปตามสาขาหรือในเครือของบริษัท ลูกจ้างจะได้รับสิทธิเดิมหรือเงื่อนไขใหม่ของนายจ้างอย่างไร..?
• มีคำแนะนำจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานพร้อมคำอธิบาย
11. ในกรณีนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิง ไม่เท่าเทียมกับลูกจ้างชายจะเกิดผลกระทบในองค์กร -ในสังคมแรงงาน ระดับประเทศ – ระดับโลก อย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกา ที่ตัดสินคดีลักษณะนี้และมีตัวอย่างพร้อมคำอธิบาย
12. การเรียกร้องค่าตอบแทนจากการทำงาน – ที่มีอายุความและสิทธิที่ได้รับค่าดอกเบี้ย ตามกฎหมายกำหนดอย่างไร..?
• มีตัวอย่างของค่าจ้าง – ค่าล่วงเวลา และค่าที่เรียกดอกเบี้ยได้ร้อยละ 7.5 ต่อปี -ร้อยละ 15ต่อปี
หมวด 3 : การจ่ายค่าตอบแทนกรณีเลิกจ้าง
13. มีคดีลูกจ้างฟ้องต่อศาลมากมาย นายจ้างจ่ายเป็นหมื่น – เป็นแสน เนื่องจากเลิกจ้าง บอกกล่าวไม่ถูกต้อง – วิธีที่ถูกต้องบอกกล่าวอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง การแจ้งพนักงานทดลองงาน-พนักงานประจำ-พนักงานตามสัญญาจ้าง-พนักงานต่างด้าว-การเปลี่ยนนายจ้าง-การย้ายกิจการ-การปิดกิจการหรือออกตามเกษียรงาน พร้อมคำอธิบาย
14. ยื่นใบลาออกจากงานแล้วอยู่ไม่ถึงวันจะออก(ออกก่อนกำหนด) ต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าอื่นๆอย่างไร.? หรือจะเรียกร้องค่าเสียหายนายจ้างทำได้หรือไม่ หรือต้องทำอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง ตำแหน่งงานระดับบริหาร-หัวหน้างาน-เซลขายสินค้าหรือพนักงานระดับปฏิบัติการ
15. มีปัญหาเรื่องสุขภาพทำงานไม่เต็ม 100% ผู้บริหาร – HR. จะย้ายหน่วยงานหรือเลิกจ้าง ต้องยึดหลักของความเป็นธรรมอย่างไร..?
• ยกตัวอย่าง พิจารณาถึงความมีเมตตาธรรมโดยเอาความถูกต้องไว้เหนือความถูกใจ
16. ครบกำหนดเกษียรแล้วนายจ้างไม่ให้ออกให้ทำงานต่อเนื่อง เมื่อลูกจ้างลาออกจากงานเองจะได้รับสิทธิ ค่าชดเชยหรือค่าสวัสดิการ อื่นๆหรือไม่.? เพราะอะไร..?
• มีคำแนะนำจากหลักกฎหมาย คุ้มครองแรงงาน พร้อมคำอธิบาย
17. กรณีเลิกจ้างเพราะเกษียรงานนายจ้างเลิกจ้างอย่างไร.?ให้ออกโดยยึดหลักเกณฑ์อะไรได้บ้าง.?
• มีคำแนะนำการเลิกจ้างเพราะเกษียรงาน 4วิธี พร้อมคำอธิบาย
18. พนักงานที่เกษียรงานแล้วนายจ้างต้องการจ้างให้ทำงานอีกต้องทำสัญญาจ้าง -กำหนดค่าจ้าง – ค่าสวัสดิการอย่างไร..?
• มีตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง แจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา “ฟรี” พร้อมคำอธิบาย
19. กรณีกฎหมายใหม่ประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ นายจ้างจะแก้ไข-เปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติม ข้อบังคับในการทำงาน ต้องดำเนินการอย่างไร..?
• มีแนวทางการปฏิบัติ ตามประกาศของกฎหมายใหม่ พร้อมคำแนะนำ -คำอธิบาย
หมวด 4 : คำพิพากษาฎีกาที่ตัดสินคดีแรงงานที่นายจ้าง – ผู้บริการ – HR. ควรรู้
20. ผ่านการสัมภาษณ์งานแล้วถึงวันทำงานนายจ้างบอกไม่รับเข้าทำงานหรือลูกจ้างไม่มาทำงาน สองประเด็นนี้มีคดีฟ้องกันที่ศาลแรงงาน ผู้เสียหายจากการกระทำจะได้รับค่าเสียหายอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
21. ผู้ค้ำประกันการทำงานจะรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายใหม่ในอัตราเท่าใด.?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
22. นายจ้างนำหน่วยงานภาครัฐเข้าตรวจฉี่พนักงานเพื่อหาสารเสพติดพบพนักงานฉี่สีม่วงหลายคนนายจ้างต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
23. ลูกจ้างมีความสัมพันธ์กันทางชู้สาวในโรงงานมีพยานเห็นหลายคน-เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับในการทำงาน จึงถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทำไม..? นายจ้างถึงแพ้คดี มีจุดอ่อนอะไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
24. ลูกจ้างมีปัญหากันในโรงงาน-ในเวลางาน-ได้ด่าทอกัน-เมื่อเลิกงานแล้วก็ไปดักทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมงานนอกที่ทำงานจนได้รับบาดเจ็บอีก ทำไม…? นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างเป็นกรณีร้ายแรงได้ทั้งที่เกิดเหตุนอกโรงงาน
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย

25. ทำไม…? ค่าอาหารที่จ่ายให้ลูกจ้างทุกเดือนจึงเป็นค่าจ้างเมื่อถูกเลิกจ้างจึงเอาไปรวมเป็นฐานของเงินเดือนได้ – นายจ้างไม่อยากให้เป็นค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
26. ทำไม…? นายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างได้ทำขึ้นไม่ได้ เพราะอะไร..? วิธีที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องทำอย่างไร..?
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำแนะนำ – คำอธิบาย
27. มีนโยบายเลิกจ้าง กรณีพนักงานมาทำงานสาย – ลาป่วย – ลากิจ มากเกิดปกติมีขั้นตอนการลงโทษก่อนเลิกจ้างอย่างไร.? ถึงจะไม่จ่ายค่าใดๆ
• มีคำพิพากษาฎีกาตัดสินคดีนี้ พร้อมคำอธิบาย
หมวด 5 : Update กฎหมายประกันสังคมที่เพิ่มสิทธิให้ลูกจ้าง
ในกองทุนเงินทดแทนปี 2561 – 2562
• กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถทำงานได้
• กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน
• กรณีทุพพลภาพ
• กรณีเสียชีวิตหรือสูญหาย
• การคำนวณค่าตอบแทน
• การใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทน
• ผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
• ถาม – ตอบ – แนะนำ
• ให้คำแนะนำ – ให้คำปรึกษาหลังการสัมมนา “ ฟรี ” ตลอดการไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่

25/05/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com

เรียนแบบ จับมือทำ เปลี่ยนรายงาน HR แบบธรรมดาสู่ระบบ HRIS (HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM) ทำได้ ง่ายนิดเดียว(อบรมวันที่ 21 พ.ค. 62)

เรียนแบบ จับมือทำ เปลี่ยนรายงาน HR แบบธรรมดาสู่ระบบ HRIS (HUMAN RESOURCE INFORMATION SYSTEM) ทำได้ ง่ายนิดเดียว

หัวข้อหลักสูตร
1. เรียนรู้ความสามารถโดยรวมของโปรแกรม Excel
2. แนะนำสูตรพื้นฐาน และเครื่องมือ ในการจัดทำโปรแกรม Report ต่างๆ
3. การออกแบบผังองค์กรให้ เชื่อมโยงกับทะเบียนประวัติ
4. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติ
5. การกำหนดการแจ้งเตือนครบกำหนด ต่างในทะเบียนประวัติ เช่น วันครบทดลองงาน,วันหมดอายุบัตรประชาชน
6. การทำรายงานผล Manpower ของแต่ละแผนก และขององค์กร แบบAUTO
7. การทำจดหมายเชิญสัมภาษณ์งาน หรือหนังสือเวียนต่างๆด้วย Mail Merge
8. ระบบสืบค้นข้อมูลประวัติพนักงาน เช่นการลงโทษทางวินัย
9. การสร้างรายงานแบบ Graph Dynamic Range
10. การคำนวณหาวันเกษียณอายุและอายุงานที่เหลือ ของพนักงาน
11. การคำนวณหาอายุงานแบบอัตโนมัติและสิทธิวันลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
เวลา 9.00 น – 16.00 น.
ณ ห้องอบรม อาคารไทยซิน พระโขนง กทม

วิทยากร อ.ธนบดี บัวแก้ว
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านวางระบบ HRIS

วันที่

21/05/2019

ราคา

2500

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com

เจาะลึกการเขียนสัญญาจ้าง ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดี (อบรมวันที่ 13 พ.ค. 62)

เจาะลึกการเขียนสัญญาจ้าง ระเบียบปฏิบัติ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ สำหรับฝ่ายบุคคลมือใหม่ เขียนอย่างไรไม่ให้แพ้คดี อบรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

หลักการและเหตุผล
การเขียนสัญญาจ้าง – เขียนระเบียบปฏิบัติ – ประกาศ – คำสั่งต่างๆ ที่รัดกุม และป้องกันความเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างนำไปฟ้องร้องต่อศาลให้นายจ้างต้องแพ้คดี มีวิธีหลักการเขียนที่ดีอย่างไร เรามีตัวอย่างแจกให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมคำอธิบายทุกข้อ เกี่ยวกับการเขียนสัญญาจ้าง – ระเบียบปฏิบัติ – ประกาศ – คำสั่ง – หนังสือเตือน -หนังกล่าวโทษ -หนังสือเลิกจ้าง ผู้บริหารหรือ HR.เขียนอย่างไร.? ถึงจะควบคุมและให้มีผลทางกฎหมาย

หัวข้อการอบรม

I หมวดการเขียนสัญญาจ้าง

1. สัญญาจ้างทำงานแบบมีกำหนดระยะเวลา

2. สัญญาจ้างทำงานแบบไม่มีกำหนดระยะเวลา

3. สัญญาจ้างรถรับ – ส่ง พนักงานที่ทำงานในบริษัทฯ

4. สัญญาข้อตกลงเพื่อให้ชดใช้ความเสียหาย

5. สัญญาเมื่อลาออกจากงานจะไม่เรียกร้องสิทธิหรือเงินค่าใดๆจากนายจ้าง

II หมวดการเขียนระเบียบปฏิบัติ

6.ระเบียบปฏิบัติการมาปฏิบัติงาน

7. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงาน

8. ระเบียบปฏิบัติการต้อนรับผู้มาติดต่องานกับบริษัทฯ

9. ระเบียบปฏิบัติการเข้า – ออกบริษัทฯของพนักงานในเวลาทำงานหรือเวลาพัก

10. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถรับ – ส่ง ผู้บริหาร

11. ระเบียบปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ส่งสินค้าให้กับลูกค้า

12. ระเบียบปฏิบัติการนำส่งผู้ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยในเวลาทำงาน

13. ระเบียบปฏิบัติการให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของบริษัทฯ

14. ระเบียบปฏิบัติการลางาน

15. ระเบียบปฏิบัติการทำผิดวินัย กรณีบริษัทฯจัดให้ทำกิจกรรมกีฬาภายในหรืองานเลี้ยงปีใหม่

16. ระเบียบปฏิบัติการจ่ายเงินโบนัส และเงื่อนไขการจ่าย

II หมวดการออกคำสั่งในกรณีต่างๆ

17. การออกคำสั่งย้ายตำแหน่งงาน

18. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าจ้าง

19. การออกคำสั่งเลื่อนการจ่ายค่าสวัสดิการ

III หมวดการออกหนังสือการกล่าวโทษ

20. การออกหนังสือเตือน

21. การบันทึกกรณีพนักงานไม่ยอมเซ็นรับหนังสือเตือน

22. การออกหนังสือการทำผิดวินัยกรณีร้ายแรง

23. การออกหนังสือแจ้งการลาออก

24. การออกหนังสือแจ้งการลงโทษ

25. การออกหนังสือแจ้งการเลิกจ้าง

26. การออกหนังสือเลิกจ้าง

27. การสอบสวนพนักงานที่ทำผิดวินัยเพื่อกำหนดโทษเป็นกรณีร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงผู้บริหาร หรือ HR.พิจารณาจากองค์ประกอบอะไร

• ยกตัวอย่าง การสอบสวนผู้ทำผิด – การสอบสวนหัวหน้างาน – การประเมินความเสียหาย – พิจารณากำหนดโทษ – อ้างถึงผิดระเบียบปฏิบัติ – ผิดข้อบังคับฯ – ผิดกฎหมายแรงงาน

• ถาม – ตอบ – แนะนำ

กำหนดการวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรมไอบิส นานา

โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 และอดีตผู้พิพากษาสมทบ และ ผู้ประนอมคดีในชั้นศาลแรงงานกลางมากกว่า 9 ปี

พิเศษสุด !! แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนสัญญาจ้าง ระเบียบปฎิบัติ ประกาศคำสั่ง ฯ พร้อมคำอธิบายทุกข้อ เขียนตามนี้ไม่แพ้คดีล้าน %

วันที่

13/05/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนที่จูงใจ(จัดที่ จ.ชลบุรี)(อบรมวันที่ 25 พ.ค. 62)

การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและผลตอบแทนที่จูงใจ(จัดที่ จ.ชลบุรี)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
1. สามารถวิเคราะห์ค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อมาตรการในการจูงใจพนักงาน
2. สามารถประเมินค่างานของตำแหน่งต่าง ๆ
3. ออกแบบโครงสร้างเงินเดือนในเบื้องต้น ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเอง

หัวข้อ / ประเด็น
1. ภาพรวมค่าตอบแทนที่ (Compensation)ส่งผลต่อมาตรการ การจูงใจ
– โครงสร้างค่าตอบแทน
– ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน

2. การประเมินค่างาน (Job Evaluation)
วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ
– การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
– การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
– การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
– การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
– โครงสร้างเงินเดือน กับคุฯค่าของงานที่สร้างความยุติธรรมภายใน (Internal Fairness)และความสามารถ
ในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับตลาด หรือคู่แข่ง (External Equity)
– กระบวนการขั้นตอน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
จัดกลุ่มงานโดยการประเมินค่างาน
* เลือกข้อมูลตลาดเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน (Benchmarking) โดยวิธีการ Job Matching บนพื้นฐานของ Competency Based
* สร้างแนวโน้มการจ่าย (Trend Line) ขององค์กร และของตลาด
* กำหนดรูปแบบการจ่ายเงินเดือนขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
วิธีการ
– บรรยาย 20 %
– Workshop 80 %

วิทยากร อ.ฐิติ บุญประกอบ
สถานที่จัดอบรม โรงแรม ชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี

วันที่

25/05/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com

หลักสูตรการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกจ้างพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์สูงสุด (อบรมวันที่ 16 พ.ค. 62)

หลักสูตรการจ่ายค่าจ้างสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ลูกจ้างพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์สูงสุด (อบรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)

หลักการและเหตุผล
• ทำไมจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการให้มากกว่ากฎหมายแล้ว ลูกจ้างยังลาออกไม่หยุด
• สวัสดิการที่จ่ายไปแน่ใจหรือว่าจะไม่ถูกลูกจ้างไปฟ้องให้เป็นค่าจ้างเรียกเงินเพิ่มภายหลัง ?
• ประกันสังคมกำลังไล่ให้นำสวัสดิการไปรวมจ่ายเงินสมทบด้วย ทำยังไงจึงจะไม่ต้องส่ง ?
• จะมีการจัด – การจ่าย ค่าจ้าง / สวัสดิการ อย่างไรให้ลูกจ้างพอใจ นายจ้างได้ประโยชน์

เนื้อหาหลักการสัมมนา
1. สวัสดิการ 15 รายการยอดฮิต ที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง มีอะไรบ้าง ?
2. ผลเสียหายเป็นล้าน เมื่อสวัสดิการเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างไม่รู้ตัว ?
3. ตัวอย่าง – การคำนวณจ่าย..คำนวณความเสียหาย ถ้าถูกฟ้อง ?
4. หลักการตัดสินว่าอะไรเป็น “ ค่าจ้าง ” หรือเป็น “ สวัสดิการ” ดูตรงไหน?
5. เงินที่ประกันสังคม สั่งให้นำมารวมส่งเงินสมทบด้วยมีอะไรบ้าง ?
ไม่นำส่ง ต้องเสียค่าปรับ 2% ต่อเดือน เสียเงินย้อนหลังเป็นล้านตรงไหน ?
6. ตัวอย่างการเขียนเงื่อนไขสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ให้ถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน ทำอย่างไร ?
7. ในกรณีที่มีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ คนที่เกินขั้นต่ำแล้วจะปรับอย่างไร ?
8. หลักการปรับค่าจ้าง จ่ายโบนัสประจำปี แบบง่าย เป็นธรรม ใช้ได้จริง ทำอย่างไร ?
9. รายการสวัสดิการที่ลูกจ้างอยากได้ อยู่นาน ๆ ทำงานดี ๆ มีอะไรบ้าง ?

วิทยากร อ.สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
สถานที่อบรม โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กทม

วันที่

16/05/2019

ราคา

2900

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com