หลักสูตร การพัฒนาตนเอง การบริหาร ทรัพยากรบุคคล ผู้นำ softskill

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม อบรม 19 เม.ย. 61

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม                อบรม 19 เม.ย. 61 ราคา ท่านละ…

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย

เจาะลึกปัญหาการเลิกจ้าง การลาออก การเกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชย การสิ้นสุดสัญญาจ้างแรงงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น…

! ยืนยัน ! เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-filing (27 เม.ย. 61) อ.นพพร

เทคนิคการจัดเก็บเอกสาร และบริหารข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ E-FILING   หลักการเเละเหตุผล/วัตถุประสงค์ ก้าวสู่...MODERN…

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (18 เม.ย. 61)

การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร (18 เม.ย. 61) ราคา 3900 บาท การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร  …

กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร (20 เม.ย 61) ดร.ชญารัศมิ์

หลักสูตร กลยุทธ์การคัดเลือกคนที่ใช่ให้องค์กร            องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันทั่วโลก…

จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง (17 เม.ย. 61) อ.ประภาภรณ์

หลักสูตร จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกน้อง หลักการและเหตุผล ท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? …

Confirm ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61)

! ยืนยัน ! ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร (26 มี.ค. 61) ราคา 3900 บาท  ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร หลักการและเหตุผล หลายคนไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก…