Entries by webadm

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ การประปานครหลวง

ชื่อโครงการ: งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธ์ศาสตร์ หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง วัตถุประสงค์ เพื่อให้การประปานครหลวงมีแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารการประปานครหลวง ประกอบด้วย คุณสมบัติของตำแหน่งต้นแบบของผู้บริหารระดับผู้ว่าการ โดยจัดให้มีวิธีการและกระบวนการประเมิน เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารที่ผ่านการประเมินให้ใีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อให้การประปานครหลวงมีเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีศักยภาพในการทำงาน มีความพร้อมในการเป็นผู้นำสำหรับการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้นและมีกรอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสม เพื่อนำผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะผู้บริหารที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินอยู่ เช่น การกำหนดแนวทางการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง การเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้ง การพัฒนาตามทิศทางการดำเนินงานขององค์กร งบประมาณรวม: 2,000,000 บาท   Link: ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=31477

ข้อสอบโอเน็ตปี 60 เสร็จแล้ว

  สทศ.ออกข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 60 เสร็จแล้ว ขณะที่สสวท.ออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เสร็จในเดือนธ.ค.นี้ เชื่อข้อสอบครั้งนี้วัดความรู้เด็กได้แท้จริง วันนี้(13 พ.ย.)ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ สสวท.ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ตปีการศึกษา 2560 ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะมีการสอบปี 2561นั้น ขณะนี้ สสวท.ได้ออกข้อสอบโอเน็ตทั้งสองวิชาดังกล่าวของนักเรียน ป.6 เสร็จแล้ว ส่วนข้อสอบของนักเรียนม.3 และม.6 อยู่ระหว่างการตรวจทานข้อสอบ ซึ่งมั่นใจว่าการจัดทำข้อสอบจะเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้คือเดือนธันวาคมนี้ อย่างไรก็ตามข้อสอบที่ สสวท.ออกครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถวัดความสามารถของเด็กได้แท้จริง และเนื้อหาในข้อสอบจะไม่เกินจากตำราเรียนแน่นอน ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ออกข้อสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560 ทุกวิชาที่รับผิดชอบเสร็จเรียบแล้ว พร้อมที่จะจัดสอบในปี 2561 และที่ผ่านมาสทศ.ได้เดินสายทำความเข้าใจกับศูนย์สอบทั่วประเทศถึงเนื้อหาการสอบโอเน็ตวิชาต่างๆ และชี้แจงให้โรงเรียนเตรียมตัวเด็กป.6ที่ต้องสอบอัตนัยวิชาภาษาไทยด้วย ทั้งนี้นักเรียนที่จะสอบโอเน็ตสามารถเข้ามาดูรูปแบบข้อสอบโอเน็ตของทุกช่วงชั้นได้ที่เว็บไซต์สทศ. […]

ข่าวรับตรง ธรรมศาสตร์ ลำปาง แจกทุนเรียนฟรี! สาขาวิทย์คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ชวนนักเรียนชั้น ม.6 สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รับทุนการศึกษา “ทุนบุญชู ตรีทอง” ทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจำนวนเมื่อแรกเข้า เพื่อศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาองค์ความรู้แบบผสมผสานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผนวกเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้สามารถพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท้องถิ่น ตลอดจนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.reg.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 15-31 ม.ค.2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 30 เม.ย.2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา 02-564-4441-79 ต่อ 1634-1638 เว็บไซต์ www.lampang.tu.ac.th, www.tuadmissions.in.th   ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.unigang.com/Article/42610

รู้ก่อนสอบ ! รวมเนื้อหา-รูปแบบข้อสอบ GAT/PAT ปี 2561

รวมเนื้อหา-รูปแบบ-จำนวนข้อสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบ แต่ละวิชาจะออกเนื้อหาอะไรบ้าง มาดูกัน จากที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561  ในระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561 และในส่วนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 ได้กำหนดสอบระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นการกำหนดสอบให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ที่ยึดหลักการสำคัญให้นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ล่าสุด สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศออกมาแล้ว เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาการสอบ รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ รวมถึงตัวอย่างกระดาษคำตอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ GAT ความถนัดทั่วไป (60 ข้อ 300 คะแนน) เป็นรูปแบบบทความให้อ่าน และปรนัยแบบกลุ่มคำตอบสัมพันธ์กัน หลายกลุ่ม หลายตัวเลือก ส่วนที่ 1 เชื่อมโยง การอ่านเชิงวิเคราะห์การเขียนเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา  (150 คะแนน) […]

ชวนน้อง ๆ ร่วมค่าย Young Webmaster Camp เจาะลึกเว็บไซต์และวงการดิจิทัล

ค่าย Young Webmaster Camp ค่ายเดียวในประเทศไทยที่จัดโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ค่ายนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาบุคลากรสายเลือดใหม่ให้เเก่วงการเว็บไซต์เเละดิจิทัล  โดยจัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 15 ปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นอีกครั้งในแนวคิด “Digital Innovation นวัตกรรมนำประเทศ”   ภายในค่ายน้อง ๆ จะได้เรียนรู้และพัฒนาผลงานจริงผ่านการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากกูรูผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ชื่อดัง อาทิ พี่บอย-อภิศิลป์จาก Pantip.com, พี่ปอนด์-ปกรณ์ จาก Dek-D.com, พี่เอ็ม-ขจร จาก MacThai.com, พี่ป้อม-ภาวุธ จาก TARAD.com ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้เเละประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในค่าย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระดมความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ, กิจกรรมแชร์ประสบการณ์ตรงคนดิจิทัล, กิจกรรมบรรยายเเต่ละสาขาเเบบเจาะลึกและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมทั้งยังได้นำเสนอผลงานจริงต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกด้วย ตลอดค่าย 4 วัน 3 คืนที่เข้าค่ายในวันที่ 4-7 มกราคม 2561 น้อง ๆ จะได้ฝึกทักษะการทำงานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำพาประเทศไปสู่อนาคต ร่วมกันกับเพื่อน ๆ  4 สาขา ดังนี้ Web Content (สาขาการพัฒนาเนื้อหา)  […]