การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

(Project Feasibility Analysis)

รายละเอียด

Promotion!! พิเศษสมัครอบรมครบ 4ท่าน ชำระเพียง 3ท่าน เท่านั้น

หัวข้อการสัมมนา
1. หลักการ ความสำคัญและการเลือกโครงการ
2. ที่มาของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
3. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
– ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
– ความคุ้มค่า
4. การวัดความคุ้มค่าของโครงการ
– ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินได้ (เชิงปริมาณ)
– ส่วนที่วัดเป็นตัวเงินไม่ได้ (เชิงประสิทธิภาพ)
5. การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ
– ด้านคุณภาพ
– ด้านการลงทุน
– ด้านกลยุทธ์และเทคนิค
– ด้านทรัพยากรและการปฏิบัติการ
– ด้านเวลา
6. การเขียนรายงานการขออนุมัติโครงการ
7. เทคนิคการนำเสนอผลการวิเคราะห์โครงการ

Assignment:
เตรียมโครงการล่วงหน้าของแต่ละกลุ่ม เพื่อฝึกปฏิบัติจริงในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ
เขียนรายงานและนำเสนอรายงานการขออนุมัติโครงการในวันฝึกอบรม

สถานที่อบรม

Novotel Bangkok Sukhumvit 20 ( อบรมได้ทั้ง Onsite และ Online )

ราคา

3900 บาท

วันที่อบรม

10/06/2023

การติดต่อ

คุณพลอย บจก.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร โทร 0897737091

Email

hrdcentertraining@gmail.com

Spread the love