Traditional Trade Management : การบริหารช่องทางการขาย Traditional Trade ( General Trade)

รายละเอียด

หัวข้อการอบรม : General Trade Management : การบริหารช่องทางการขายGeneral Trade
รูปแบบการอบรม : มุ่งเน้นพัฒนาและคิดวิเคราะห์ในช่องทาง General Trade เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจจริง โดยรู้หลักการ แนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา ( และทดลองปฏิบัติจริง ในคลาส Work shop)

หลักการ/เหตุผล ความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดจำหน่ายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ค้าส่ง/ค้าปลีกในช่องทาง General (Traditional) Trade รุ่นเก่าต้องล้มหายตายจาก แต่… ยังมีผู้ค้าส่ง/ค้าปลีก และตัวแทนจำหน่ายที่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่าง ทำให้สามารถยืนหยัดต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง ทั้ง Modern Trade , บริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งสาขาและขยายธุรกิจ หรือแม้แต่ บริษัทฯขนาดใหญ่ในไทยเอง
จะบริหารจัดการอย่างไรให้รอดไม่ถูกกลืน??
ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค??
คนที่ทำสำเร็จเขามีการดำเนินกลยุทธ์อย่างไร??
บริษัทเราขาดขั้นตอนไหนไปถึงมียอดขายที่ย่ำแย่??
ช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่ควรคงอยู่ และสร้างผลกำไรได้จริงอยู่หรือไม่??

วัตถุประสงค์ของการอบรม
ในคอรส์นี้จะเรียนรู้
1. กระบวนการ หลักการ และการเปลี่ยนแปลง ผนวกเข้ากับแนวคิดการตลาดและกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ การเปลี่ยนแปลงของช่องทางการตลาด General Trade เพื่อสนองตอบความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรของเราสามารถพัฒนาและคงอยู่อย่างเติบโตก้าวหน้าต่อไป
2. เรียนรู้กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ กลวิธี (Tactic)
3. รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติงาน( Workshop) เพื่อพัฒนา / แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายตลาดของผู้เข้าอบรม
4. พร้อมการนำเสนอและฟังคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำแผนงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. เข้าใจในกระบวนการ ขอบเขตของ General Trade
2. สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายประจำปี
3. รู้จักการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
4. สามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์
5. สามารถประยุกต์กระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หัวข้อการอบรม
1. General Trade channel คืออะไร
2. ลักษณะเฉพาะของGeneral Trade ที่แตกต่างจาก Modern Trade
3. หน้าที่ของช่องทางการจัดจำหน่าย General Trade
4. ผู้กระจายสินค้าและหน้าที่ของผู้กระจายสินค้า
5. โครงสร้างของช่องทาง General Trade
6. ลักษณะเฉพาะของสัญญาและเงื่อนไขของผู้กระจายสินค้า
7. การเชื่อมโยงของผู้ผลิตและผู้กระจายสินค้าและผู้บริโภค
8. KPI ที่สำคัญของผู้กระจายสินค้า
9. การบริหารจัดการคำสั่งซื้อ
10. ระบบการกระจายสินค้า
11. สินค้าคืนและการทำลายสินค้าที่เสียหาย
12. กลยุทธ์ในการเพิ่มยอดการขายในช่องทาง General Trade
13. Customer Management
14. การสื่อสารในช่องทางGeneral Trade
15. การจัดทำโปรโมชั่นและ Incentive
16. การควบคุมโดย sales force
17. การรายงานผลการปฏิบัติการและ scorecard
18. การบริหารจัดการสต๊อกสินค้า
19. การขยายจุดจำหน่ายสินค้า
20. การจัดทำ business review
21. การพัฒนาบุคลากรของผู้กระจายสินค้า
22. 7 ขั้นตอนการเยี่ยมร้านค้า
23. การยกเลิกการเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย
24. case study
25. workshop

วิทยากร : ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center
( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงาน กฤษดา ทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing . Development and Marketing
• ที่ปรึกษา Outsized Co.Ltd. ( Singapore)
• ที่ปรึกษา Guide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงานในอดีตมากกว่า 26ปีในกลุ่มงานการขายและการตลาด
• Asst. Sales Director บจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie , Colon Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Manager บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย / อบรม
• บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
• บจก.ไทยกูลิโกะ
• บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
• บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี
• วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
• สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัทฯในเครือ ซีพี
• บจก.ซีพี เมจิ
• บมจ. สยามแม็คโคร
• บริษัทผู้กระจายสินค้าชั้นนำ

คุณสมบัติผู้อบรม
• ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT
• ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย

วันที่อบรม

06/02/2023

ราคา

3745

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 085-595-4139 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Spread the love