Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

รายละเอียด

หัวข้อการอบรม Trade Marketing Development : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
รูปแบบการอบรม มุ่งเน้นพัฒนาและคิดวิเคราะห์ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อนำไปปรับใช้กับธุรกิจจริง โดยรู้หลักการ แนวทางในการปฏิบัติในพื้นที่ ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และ แนวทางแก้ไข/ พัฒนา ( และทดลองปฏิบัติจริง ในคลาส Work shop)

หลักการ/เหตุผล ความสำคัญ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือสนองต่อความต้องการในระดับ business-to-business ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง /ผู้ค้าปลีกรวมถึงผู้จัดจำหน่ายมากกว่าระดับของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการท้ายที่สุดของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมจะต้องมั่นใจว่าผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งจะนำสินค้าของเราไปขายและโปรโมทให้กับลูกค้าในช่องทางของตน
ขณะเดียวกันเรายังต้องแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ดังนั้นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีจะช่วยให้สินค้าของเรากระจายสู่ผู้บริโภคในช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่หากการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายล้มเหลวหรือสู้คู่แข่งไม่ได้ สินค้าของเราจะไม่ปรากฏอยู่ในชั้นวางหรือในสต๊อกของผู้ค้าส่งหรือไม่ถูกนำเสนอให้กับผู้บริโภค ย่อมเป็นหนทางสิ้นสุดของสินค้าในการจัดจำหน่าย

วัตถุประสงค์ของการอบรม
ในคอรส์นี้จะเรียนรู้
1. บทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
2. เรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
3. การนำกลยุทธ์ต่างๆไปใช้และ case study ที่ประสบผลรวมถึงที่ล้มเหลว
4. การทดลองวางแผนเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนในกรณีการทำ workshop

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. เรียนรู้กระบวนการและสามารถวางแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจของตน
2. วางกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมและสะท้อนกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาให้เข้ากับการวางแผนและการปฏิบัติงานในการขายและการตลาดสามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์

วิทยากร : ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• อาจารย์ผู้บรรยายวิชา ด้านกลยุทธ์การขายและการตลาด ม.กรุงเทพ
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center
( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงาน กฤษดา ทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing . Development and Marketing
• ที่ปรึกษา Outsized Co.Ltd. ( Singapore)
• ที่ปรึกษา Guide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงานในอดีตมากกว่า 26 ปีในกลุ่มงานขาย /การตลาด
• Asst. Sales Director บจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie , Colon Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Manager บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย / อบรม
• บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
• บจก.ไทยกูลิโกะ
• บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
• บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี
• วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
• สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัทฯในเครือ ซีพี
• บจก.ซีพี เมจิ
• บมจ. สยามแม็คโคร
• บริษัทผู้กระจายสินค้าชั้นนำ

คุณสมบัติผู้อบรม
• ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT
• ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย

วันที่อบรม

06/05/2023

ราคา

3745

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 085-595-4139 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Spread the love