เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค DIGITAL 4.0

เรียนเชิญสัมมนาสด ออนไลน์ฟรี ‼️ หัวข้อ เทคนิคการเป็นหัวหน้างานในยุค DIGITAL 4.0

** วัตถุประสงค์
1.เพิ่มพูนความรู้และเข้าใจในแนวความคิดการบริหารการจัดการในยุค DIGITAL 4.0
2.เสริมความรู้ถึงบทบาทหน้าทีของหัวหน้างาน
3.ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี
4.เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง “หัวหน้า”และ “ผู้นำ”
5.พัฒนาตนในฐานะ “หัวหน้า”ให้เป็น”ผู้นำ” มีภาวะผู้นำสามารถมีกลยุทธ์ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อทำงานให้บรรลุผล
6.มีความรู้และเทคนิคที่จำเป็นทีหัวหน้างานต้องใช้ในการพัฒนาลูกน้อง

** หัวขัอการสัมมนา
1.ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุค DIGITAL 4.0
2.ภาพรวมองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
3.บทบาทหน้าทีหัวหน้างาน
4.ข้อควรระมัดระวังสำหรับหัวหน้างาน
5.การสร้างหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ
6.เทคนิคที่จำเป็นที่หัวหน้างานใช้ในการพัฒนาลูกน้อง
7.สรุป ถาม-ตอบ

** สิ่งที่คาดหวังจากการสัมมนา
1.ได้มีความรู้ในการเป็นหัวหน้างานที่ดี
2.เข้าใจและเห็นความจำเป็นในการที่หัวหน้างานต้องเป็นผู้นำ
3.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อความสำเร็จของหน่วยงาน
4.สามารถใช้กลยุทธ์Soft Powerไปใช้ประยุกต์ในการปฎิบัติงาน
5.ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านการบริหารการจัดการกับทางวิทยากร

** กำหนดการอบรม อบรมวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
**เวลา 13.00 น. – 15.00 น. อบรม Online ผ่าน Application ZOOM
โดย วิทยากร อ.อุดมเดช บูรพ์ภาค

ปกติคอร์สนี้มูลค่า 3,500 บาท
** แต่เข้าฟังได้ #ฟรี
กดรับใบสมัครฟรีได้ที่
https://lin.ee/7W5jsvV

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เบอร์ติดต่อ 087-0718100
Email: hrdeesolution@gmial.com
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

03/23/2023

ราคา

0

การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love