หลักสูตร การบริหารงานก่อสร้าง แนวราบ-แนวสูง (RE171)

วันพุธที่ 25 – ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08:30 – 17:00 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
“อบรมเข้มข้น2วัน ดูไซต์งานก่อสร้างจริง1วัน”ศึกษาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างจากมืออาชีพ
รายละเอียด
การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ-แนวสูง เพื่อให้ทราบถึงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง ของงานแต่ละส่วน และทราบถึงวิธีการกำหนดงวดงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาในการก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเจรจากับผู้รับเหมา และสถาบันการเงิน สอนจากประสบการณ์ตรงของวิทยากรเฉพาะด้าน เพื่อลดเวลาและความเสี่ยงในการบริหารงานก่อสร้าง รวมถึงวิธีป้องกันและแก้ปัญหาก่อนเกิดผลกระทบ ที่เจ้าของโครงการ ควรรู้
หัวข้ออบรม
• เทคโนโลยีการก่อสร้างและนวัตกรรม ที่นำมาใช้ในปัจจุบัน
• ประเภทของสัญญาและการทำสัญญาการก่อสร้าง รวมถึงข้อพึงระวังในการทำสัญญา
• หลักเกณฑ์และกระบวนการ ในการจัดหาผู้รับเหมา
• หลักการพิจารณาการจ่ายเงินงวดของสถาบันการเงิน
• Construction Managementการวางแผนและบริหารงบประมาณ – เวลา ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และขั้นตอนการรายงานผล
• แนวทางการประเมินผลและการตรวจงวดงานก่อสร้าง ของผู้รับเหมา
• ตัวอย่างปัญหา-อุปสรรค ที่พบบ่อยในการบริหารงานก่อสร้าง และแนวทางการแก้ไข
ติดต่อสอบถาม
T.022952294 Email.info@trebs.ac.th

วันที่อบรม

01/25/2023
Spread the love