นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)03 ธ.ค. 2563

นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ (Professional HRD Officer)

รายละเอียด

หัวข้อการเรียนรู้  (Course Outline):
ความสำคัญของงาน HRD ที่มีต่อองค์กรการเปลี่ยนแปลงของแนวคิดการพัฒนาบุคลากรในยุคธุรกิจ 4.0 กรณีศึกษาขององค์กรที่ปรับแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่น่าสนใจ และแนวทางปรับใช้งานบทบาทของ HRD และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร สมรรถนะหรือคุณลักษณะของนัก HRD ที่เป็นมืออาชีพ ทบทวนเครื่องมือและแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ HRD ต้องรู้     ■ Competency หรือสมรรถนะกับการพัฒนาบุคลากร       ■ การทำ Competency Assessment เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร        ■ การประเมินศักยภาพของ Talent และวางแผนพัฒนาแบบเร่งรัด (Accelerated Program) และกรณีศึกษา  ■ วิธีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 70 : 20 : 10 (70 : 20 : 10 Learning Method) และวิธีการนำไปใช้จริงในการพัฒนาบุคลากร     ■ การพัฒนาพนักงานโดย OJT หรือ On-the-Job Training ที่ได้ผล      ■ รู้จักกับ Talent Management      ■ รู้จักกับ Succession Planning        ■ การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development)       ■ Agile People Development หรือการพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด Agile เป็นต้น แนวทางการบริหารงานฝึกอบรม/สัมมนาให้ได้ผล     ■ วางแผนการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ Competency ที่ต้องการเพื่อให้ทำงานได้ผล     ■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)      ■ แนวทางการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมและการเลือกใช้วิทยากรที่ตอบโจทย์การพัฒนา      ■ การเลือกใช้ช่องทางการเรียนรู้ของพนักงานในโลกยุค Digital Age     ■ การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมที่มีประสิทธิผล (Effective Training Course Design)      ■ การติดตามผลหลังการฝึกอบรมที่จะช่วยให้ Train และไม่ –ning   ประเด็นปัญหาที่พบได้บ่อยในการพัฒนาบุคลากร และแนวทางการแก้ไขสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ
————————————————
วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม
– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ
กลุ่มเป้าหมาย :
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME
– HRD Manager- HRD Supervisor
– HR officer
– ผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร : ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มผลผลิตที่มีประสบการณ์มากมายจากองค์กรทั้งในธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมหลายองค์กรชั้นนำ

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)
Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :
1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :
– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
(ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047
หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com   ไลน์ไอดี : ptccontact
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่อบรม : 03/12/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น)

Email : ptccontactt@gmail.com

Spread the love