MICE AND EVENTS SALES STRATEGY MANAGEMENT21 พ.ย. 2563

MICE AND EVENTS SALES STRATEGY MANAGEMENT

รายละเอียด

การวางกลยุทธ์และการบริหารงานขายธุรกิจไมซ์
MICE AND EVENTS SALES STRATEGY MANAGEMENT

ธุรกิจไมซ์และอิเว็นตส์ ในปัจจุบันนับเป็นธุรกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้มหาศาลจากการประกอบธุรกิจนี้ ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จคือการวางกลยุทธ์และการบริหารงานขาย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้เริ่มขาย และวางทิศทางให้กับธุรกิจของตนเอง ในการบรรลุเป้าหมายเพิ่มยอดการขายได้อย่างประสบความสำเร็จและยั่นยืนในอนาคต
เนื้อหาหลักสูตร
– หลักสำคัญในการวางแผนผังห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า
– เจาะลึกการขายในธุรกิจไมซ์ (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition)
– เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าเชิงลึก
– การสร้างตลาดลูกค้าให้กับตลาดไมซ์
– การสร้าง Package การขยายให้ตรงใจลูกค้า
– การสร้างมูลค่าให้กับสถานที่จัดงาน และงานแสดงสินค้า
– การวางแผนการขายห้องประชุม และห้องพักให้ได้ประโยชน์สูงสุด
– กลยุทธ์การบริหารทีมขาย
– กลยุทธ์ในการทำตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุก
– Workshop ฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างตลากลูกค้าและสร้างสินค้าเพื่อขาย
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของกินการ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าแผนก, บุคลากรในธุรกิจโรงแรมบุคคลทั่วไปที่ต้องการประกอบธุรกิจด้านไมซ์

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-7218469-70 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี
ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ราคารวมเอกสารประกอบการบรรยาย อาหารว่าง อาหารกลางวัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

***หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

วันที่อบรม : 21/11/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/วิทยาลัยดุสิตธานี/02-721-8469-70

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love