หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)23 ก.ย. 2563

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

รายละเอียด

เนื้อหาหลักสูตร
การบรรยายภาคทฤษฎี
Øหลักการ เหตุผลของการตรา PDPA Law และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตินี้
Øข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
Øในองค์กรภาคธุรกิจ หน่วยงานใดเกี่ยวข้องกับ PDPA บ้าง
Øผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีใครบ้าง มีหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างไร
Øสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง
Øโอกาส ความเสี่ยงของการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลขงองค์กรภาคธุรกิจที่ควรระมัดระวัง
Øการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของ Stoke Holder ควรทำอย่างไร
Øการให้ความยินยอมและการใช้สิทธิของเจ้าขอข้อมูลส่วนบุคคล
Øความรับผิดตามกฎหมายกรณีเกิดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
Øการดำเนินการสำหรับข้อมูลที่มีการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยก่อนกฎหมายบังคับ
Øสิ่งที่ องค์กร จะต้องดำเนินการเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้
กิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างการอบรม
Øนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
Øการปรับเปลี่ยน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน / แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
Øแบบให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวช้องกับองค์กร
สำหรับการอบรม
Øมีแบบฟอร์ม ให้นำไปใช้ได้เลย
Øมี workshop ให้ผู้เข้าอบรมหัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของกิจกรรมภายในองค์กรของตนเอง
สิ่งที่จะได้รับภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Øผู้เข้าอบรม “ได้ความรู้ – เกิดความข้าใจ -สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้ทันที”
Øองค์กรสามารถจัดทำนโยบาย รื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ทั้งหมด
Øผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของบริษัทที่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

วันที่อบรม : 23/09/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : chosenthebest@gmail.com

Spread the love