อบรมสัมมนา ONLINE :พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ18 พ.ค. 2563

รายละเอียด

** LEARN @ HOME **

โควิดก็กลัว
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องทำ
ผู้ใดไม่มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคคล…ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวโดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม หรือ ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือ ได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน – 1 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 – 1,000,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องคุ้มครองพิเศษ ตามมาตรา 26 ไปต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 5,000,000 บาท หรือ ความผิดอื่น ๆ ที่นายจ้างต้องทราบและต้องทำให้เป็น..

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง คือ
1.ข้อมูลของพนักงานในบริษัท
2.ข้อมูลของลูกค้า คู่ค้า ผู้มาติดต่องาน ที่นายจ้างต้องจัดทำให้ชัดเจน รัดกุมและปลอดภัย..ท่านทำแล้วหรือยัง ?หากไม่ทำ อาจจะถูกฟ้องเสียหายเป็นล้าน

ทำไม่เป็น ไม่เข้าใจ ต้องเข้าฟังสัมมนา เรื่องนี้

หลักสูตร พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 ภาคปฏิบัติ แบบ ONLINE
แจกฟรี
1. ตัวอย่างนโยบาย PDPA
2. ตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำ
3. ตัวอย่าง Checklist คู่มือการจัดการ
* ฉบับลอกใช้ได้เลย ไม่ต้องคิดเอง

หัวข้อการบรรยายหลัก
ส่วนที่ 1 : สรุปภาพรวมของกฎหมายนี้
1.ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไรบ้าง ?
2.เหตุผลที่ต้องออกกฎหมายนี้ เพราะอะไร ?
3.ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่คุ้มครองมีอะไรบ้าง ?
4.ข้อมูลสำคัญต้องห้ามขอมีอะไรบ้าง ?
5.สิทธิของเจ้าของข้อมูลมีอะไรบ้าง ?
6.การส่งข้อมูลไปนอกบริษัท ต่างประเทศต้องทำอย่างไร ?
7.ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะฟ้องร้องได้ที่ไหน ?
8.บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะเสียเงินเป็นล้าน มีอะไรบ้าง ?
9.บทลงโทษทางปกครอง คืออะไร ?

ส่วนที่ 2 : ภาคปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
การขอ -การเก็บ – การใช้ข้อมูลของพนักงาน
1.ตัวอย่าง – ข้อมูลของพนักงานที่นายจ้างเรียกเก็บได้มีอะไรบ้าง เพราะอะไร ?
2.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากพนักงานใหม่ – พนักงานเก่าจะทำอย่างไร ?
3.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมทาง Internet จะทำอย่างไร ?
4.ตัวอย่าง – สัญญาจ้างจะเขียนเพิ่มเข้าไปว่าอย่างไร ?
5.ตัวอย่าง – หนังสือขอให้ลูกจ้างส่งข้อมูลส่วนบุคคลว่าต้องทำอย่างไร ?
6.ตัวอย่าง – หนังสือขอดูหลักฐานการป่วยของพนักงานได้หรือไม่ ?
7.ตัวอย่าง – หนังสือเตือน – กรณีลูกจ้างเปิดเผยเงินเดือนกัน ลงโทษได้หรือไม่ ?
8.ตัวอย่าง – หนังสือปรามคนที่ลาออก – คนที่ถูกไล่ออก ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลจะทำอย่างไร ?

การขอ – การเก็บ – การใช้ข้อมูลของลูกค้า ผู้มาติดต่องาน
1.ตัวอย่าง – ข้อมูลของลูกค้าที่นายจ้างต้องคุ้ครองตามกฎหมายนี้
2.ตัวอย่าง – การจัดทำทะเบียนข้อมูลลูกค้าของแต่ละหน่วยงาน
3.ตัวอย่าง – อำนาจในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
4.ตัวอย่าง – การขอความยินยอมจากลูกค้าให้ใช้ข้อมูลตามที่จำเป็น
5.ตัวอย่าง – การคุ้มครองข้อมูลที่ส่งไปภายนอก หรือ ส่งไปต่างประเทศ
6.ตัวอย่าง – การขอให้ลูกค้าช่วยเก็บความลับข้อมูลของบริษัท

แจกปรี
1. ตัวอย่าง – Policy การคุ้มครองข้อมูล่นบุคคลเขียนอย่างไร ?
2. ตัวอย่าง – Checklist การจัดทำและการตรวจสอบตนเองเบื้องต้น

โดยวิทยากร : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

ผู้ที่ควรเข้าอบรม
เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล เพื่อช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

เรียนจากบ้าน หรือ ที่ทำงาน โดยโปรแกรม ZOOM MEETING
ต้้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 ทุกวัน

วันที่อบรม : 18/05/2020

ราคา : 1500

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com

Spread the love