PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization25 เม.ย. 2563

PRICING กลยุทธ์การตั้งราคา Pricing Performance and Optimization

รายละเอียด

PRICING
กลยุทธ์การตั้งราคา
Pricing Performance and Optimization
เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก ถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ
การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมมีความสำคัญมากอย่างยิ่งยวดต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโรงแรม การที่โรงแรมสามารถขายได้ดี ทำกำไรได้งดงาม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของทีมขาย หรือทีมการตลาดเพียงอย่างเดียว แต่หัวใจสำคัญที่”การตั้งราคา” ด้วยโดยเฉพาะ ราคาห้องพักที่ต้องขายผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งขายตรง ทั้งขายผ่าน OTA ขายผ่านบริษัททัวร์ และผ่านคู่ค้าต่างๆ การตั้งราคาห้องพักที่ถูกต้องเหมาะสมจะทำให้โรงแรมสามารถขายห้องพัก ได้ในราคาสูงที่สุดในทุกๆ ช่วงเวลา ผ่านทุกๆ ช่องทาง โดยทำกำไรได้มากที่สุด และไม่มีปัญหาหรือการร้องเรียนจากฝ่ายใดๆ เลย แต่ในทางตรงกันข้ามหากโรงแรมตั้งราคาผิดพลาดไม่เหมาะสม จะทำให้เกิดการตัดราคากันเอง สูญเสียโอกาส สูญเสียลูกค้า สูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ ขายได้ในราคาต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหริไม่มีใครจองเลย และอาจถูกลูกค้าหรือคู่ค้าตำหนิต่อว่า หลักสูตรนี้จะสอนเทคนิคการตั้งราคาห้องพักแต่ละประเภท ในแต่ละช่วงเวลา ผ่านแต่ละช่องทาง ให้ถูกต้องเหมาะสมมากที่สุด เพื่อที่โรงแรมจะได้สามารถทำยอดขายและกำไรได้สูงที่สุด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของโรงแรม ผู้บริหารระดับวูง หัวหน้าฝ่ายขาย หัวหน้าฝ่าย การตลาด ผู้ที่ดุแลยอดขาย และรายได้ของโรงแรม

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-72 ต่อ 605-607,609-610 หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ
ก่อนดำเนินการจองตั๋ว และที่พักของผู้อบรม

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ

วันที่อบรม : 25/04/2020

ราคา : 6900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72/วิทยาลัยดุสิตธานี

Email : training@dtc.ac.th

Spread the love