[Online Training] Productivity Awareness : จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.6302 เม.ย. 2563

[Online Training] Productivity Awareness : จิตสำนึกการเพิ่มผลิตภาพ 2 เม.ย.63

รายละเอียด

สร้างจิตสำนึกที่ดี ตระหนักในการเพิ่มผลิตภาพ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ที่ดูได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สนับสนุนการลดการแพร่ระบาด COVID-19

หัวข้อบรรยาย
Productivity & Business Game
• หลักการพื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพ เชื่อมโยงสู่แนวคิดธุรกิจ
• แนวคิดการเพิ่มผลิตภาพในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
• ทัศนคติเชิงบวก พื้นฐานสำคัญสำหรับการเพิ่มผลิตภาพ
• ความตระหนักเรื่องความสูญเปล่า
• องค์ประกอบการเพิ่มผลิตภาพองค์กร

Productivity Basic Tools & Techniques
• ความสำคัญและแนวคิดของการปรับปรุงงานสู่การเพิ่ม ผลิตภาพองค์กร
• เครื่องมือพื้นฐานและเทคนิคด้านการเพิ่มผลิตภาพ
• แนวทางการส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพองค์กร

ติดต่อสอบถาม แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทร.02-619-5500 ต่อ 451-456
Email: training@ftpi.or.th

วันที่อบรม : 02/04/2020

ราคา : 1800

การติดต่อ : แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

Email : training@ftpi.or.th