Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks23 พ.ค. 2563

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks

รายละเอียด

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks
“ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน” เรียนรู้เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ค็อกเทล ม็อกเทล และเครื่องดื่มผสมสูตรต่างๆ กว่า 17 สูตร และวิธีการตกแต่งเครื่องดื่มให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มที่ต้องการนำไปต่อยอดธุรกิจสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยดุสิตธานี
วันที่ 1
– ความรู้เรื่องเครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์
– การจัดเตรียมบาร์ให้พร้อมใช้งาน
– เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการใช้งานสำหรับการผสมเครื่องดื่ม
– เครื่องแก้วประเภทต่างๆ
– สุขอนามัยเบื้องต้น
– ฝึกปฏิบัติปรุงผสมเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์

วันที่ 2
– การจัดเตรียมผลไม้เพื่อใช้สำหรับทำเครื่องตกแต่ง
– ฝึกปฏิบัติปรุงผสมเครื่องดื่มประเภทค็อกเทลตามสูตรที่กำหนดให้

Cocktails, Mocktails & Mixed Drinks

” ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน ”

เรียนรู้เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ค็อกเทล ม็อกเทล และเครื่องดื่มผสมสูตรต่างๆ กว่า 17 สูตร
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป หรือเจ้าของธุรกิจครื่องดื่มที่ต้องการนำไปต่อยอดธุรกิจ
สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยดุสิตธานี

โปรโมชั่นพิเศษ ตามคำเรียกร้อง !!
สำหรับลูกค้าเก่าลดทันที >> ท่านละ 400 บาท <<
( เมื่อสมัครและชำระเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เท่านั้น !! )

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ (ด่วน !! รับจำนวนจำกัด)
อบรมวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์)
เวลา 9.00 – 16.00 น.
สถานที่ วิทยาลัยดุสิตธานี Dusit Thani College

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-721-8469-72
หรือ http://www.facebook.com/trainingdtc Line: @ dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่งทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกันค่ะ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนา ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay-in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 9,900 บาท/ท่าน ( ราคารวมเอกสารการสอน ผ้ากันเปื้อน และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-7218476 หรือ E-mail: training@dtc.ac.th

วันที่อบรม : 23/05/2020

ราคา : 9900

การติดต่อ : แผนกบริการวิชาการ/02-721-8469-72

Email : training@dtc.ac.th