การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง26 ก.พ. 2563

การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด

ภาพรวม ทิศทางของเศรษฐกิจ
• ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจ และ Disruption ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจเรา
• แนวทางการสร้างธุรกิจ ให้เติบโต และยั่งยืน ของธุรกิจ

ทบทวน ปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อการเติบโต
• ทบทวน วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission) ขององค์กร
• ทำความเข้าใจ Business Model ของธุรกิจขององค์กรในอนาคต
• วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จ (Success Factor) ของธุรกิจ ในโลกปัจจุบัน

กำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตขององค์กร
• แนวทางในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร ในรูปแบบต่างๆ
• กลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ปัจจัยความสำเร็จ และสถานการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน
• การวิเคราะห์ SWOT เพื่อรับมือ Disruption พัฒนาและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
• สร้างไอเดียธุรกิจจากปัจจัยต่างๆ หาแนวทางการอยู่รอดและสร้างการเติบโต

การกำหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี
• กำหนดเป้าหมายรายปี เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 3-5 ปี
• กำหนดกลยุทธ์ในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายแต่ละปี
• การวางแผนธุรกิจ ในช่วงระยะเวลา 3-5 ปี

อัตราท่านละ 7,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สมัคร 3 ท่านขึ้นไปต่อองค์กร ลด 10%
โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903
ลงทะเบียนออนไลน์ http://www.bangkokbiznews.com/training

วันที่ : 26/02/2020

ราคา : 7000

การติดต่อ : วรางคณา/ สถาบันปัญญาธุรกิจโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ/ 0-2338-3705-7, 08-6313-1903

Email : warangkana_cha@nationgroup.com