แปลงร่างเป็น OKRs Champion สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (Becoming OKRs Champion for HR Professional)19 ก.พ. 2563

แปลงร่างเป็น OKRs Champion สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (Becoming OKRs Champion for HR Professional)

รายละเอียด

การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงานขององค์กรในยุคปัจจุบันได้ กล่าวไม่ถึงนักว่าได้มีความนิยมนำการนำเอา OKRs
หรือ Objective & Key Results มาใช้ทดแทน KPIs กันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุที่การใช้แนวทางการกำหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดผลงานด้วย KPIs นั้น มีข้อติดขัดอยู่หลายประการ เช่น มักเป็นตัวชี้วัดผลงานที่เน้นการสั่งการลงมาจากผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานมากกว่าที่จะเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดและนำเสนอการทำงานเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายระดับบน และมักพบว่า
KPIs เป็นตัวชี้วัดผลงานที่มักกำหนดกันปีละครั้งหรือหกเดือนครั้ง ซึ่งอาจจะไม่ตอบโจทย์การจัดทำแผนงานเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานมากนัก ประกอบกับหลายองค์กรที่เป็นธุรกิจ Start Up ได้นำมาปรับใช้และปรากฏความเปลี่ยนแปลงในเชิงการบริหาร
และการทำงานของบุคลากรในทางบวกหลายประการ อันเป็นความจำเป็นที่ Professional HR จะได้เรียนรู้จัก OKRs
การจัดทำและนำเอา OKRs มาปรับใช้กับการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลงาน รวมทั้งข้อเสนอในการปรับปรุงงานอื่น ๆ เพื่อให้จัดทำ OKRs
ได้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
เข้าใจถึงความหมาย และคุณค่าของ OKRs รวมทั้งความแตกต่างระหว่าง OKRs กับ KPIs
เข้าใจถึงแนวทางการตั้งเป้าหมาย (Objectives) และการกำหนดผลลัพธ์หลัก (Key Results)
ที่รองรับเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน และสอดคล้องตามแนวคิด OKRs
เข้าใจแนวทางการวางระบบงานบริหารผลการปฏิบัติงานหรืองาน Performance Management
ที่จะช่วยให้ประยุกต์ใช้ OKRs ในการบริหารผลงานได้ตรงจุดและได้ผล เป็นต้น

รู้จักกับ OKRs
+ ความเป็นมาของ OKRs
+ OKRs คืออะไร
+ เหตุใดองค์กรชั้นนำจึงนิยมใช้ OKRs
+ ความแตกต่างของ OKRs และ KPIs รวมถึงการวัดแบบอื่น ๆ
หลักการและแนวทางการกำหนด OKRs
(1) การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย : Objectives
+ การเชื่อมโยงกลยุทธ์องค์กรกับ Objectives
+ Objectives อย่างไรที่ตั้งแล้วได้ผลดี
+ เทคนิคการกำหนด Objectives ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง
+ ปัญหาของการกำหนด Objectives และแนวทางแก้ไข
(2) การกำหนดผลลัพธ์หลัก : Key Results
+ การเชื่อมโยง Objectives กับ Key Results เข้าด้วยกัน
+ หลักการพื้นฐานของการกำหนด Objectives กับ Key Results
+ เทคนิคการกำหนด Key Results ที่ SMART พร้อมตัวอย่าง
+ ปัญหาของการกำหนด Key Results และแนวทางแก้ไข
การวางระบบ Performance Management เพื่อนำเอา OKRs มาใช้ให้เกิดผลดี
+ แนวทางการกำหนด OKRs ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร
+ รอบระยะเวลาในการจัดทำ, การติดตามและประเมินการปฏิบัติงานหรือ OKRs Check-in
+ แนวทางกำหนดค่าคะแนนหรือระดับผลการปฏิบัติงานเมื่อใช้ OKRs
+ การนำผลการประเมินการปฏิบัติงานด้วย OKRs ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร
+ การนำ C-F-R มาขับเคลื่อนการบริหารผลงานด้วย OKRs
กรณีศึกษาการใช้ OKRs และฝึกปฏิบัติการกำหนด OKRs ของหน่วยงาน HR
และคำแนะนำจากวิทยากร
บทบาทหน้าที่ของ OKRs Champion เพื่อขับเคลื่อนงานให้สำเร็จผล

หมายเหตุ : 1) ราคาค่าอบรม/สัมมนารวมอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการฝึกอบรม พร้อม Certificate of Learning
2) กรุณาชำระค่าบริการฝึกอบรม/สัมมนาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
3) กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ มิฉะนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 30% ของอัตราค่าบริการ

วันที่ : 19/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : บริษัท โปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

Email : ptccontactt@gmail.com