รวมเทคนิคการวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานที่ทุกบริษัทไม่ควรพลาด26 ก.พ. 2563

รวมเทคนิคการวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานที่ทุกบริษัทไม่ควรพลาด

รายละเอียด

การวางแผนภาษีสวัสดิการพนักงานและ 55
เทคนิคการเขียนระเบียบสวัสดิการพนักงาน (Welfare)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
• การกระทบปัญหาทางภาษี-บัญชี-แรงงาน-ประกันสังคม
• การเขียนระเบียบสวัสดิการเพื่อลดข้อโต้แย้งทางภาษี
• สวัสดิการใดบ้างที่ต้องระมัดระวัง
• ประเด็นที่สรรพากรมักตรวจสอบ
• ลดปัญหารายจ่ายต้องหาม
• ลดข้อโต้แย้งทางภาษี

วิทยากรโดย รศ.เพิ่มบุญ แก้วเขียว

หัวข้อสัมมนา

1. ภาระภาษีของพนักงาน ลูกจ้าง ที่บริษัทต้องระวัง

2. 55 ร่างระเบียบจากประสบการณ์จริง
• ระเบียบเกี่ยวกับประกันภัยพนักงาน
• เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
• สวัสดิการเกี่ยวกับห้องพยาบาล
• ค่าทำขวัญ
• ค่ารักษาพยาบาล
• ตรวจสุขภาพและการรักษาสุขภาพฟัน
• ช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรและการมีบุตร
• การจัดงานเลี้ยงปีใหม่
• ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ
• รถรับส่งพนักงาน
• ช่วยเหลืองานสมรส
• ช่วยเหลือค่าครองชีพ
• ช่วยเหลือค่าอุปสมบท
• ค่าอาหารกลางวัน
• ค่าเช่าบ้าน
• ค่าน้ำมันรถ
• ค่าทางด่วน
• ค่าโทรศัพท์
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• การสัมมนาและทัศนศึกษานอกสถานที่
• เครื่องแบบพนักงาน
• กองทุนประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• ฯลฯ

วันที่ : 26/02/2020

ราคา : 12840

การติดต่อ : 02-555-0700กด 1

Email : taxspecial@dharmniti.co.th