การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น (Janpanes Human Resource development)18 มี.ค. 2563

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลสไตล์ญี่ปุ่น (Janpanes Human Resource development)

รายละเอียด

หัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline) :

+ โฟกัสงาน HRD ในโลกธุรกิจ 4.0

+ กิจกรรมระดมสมอง : สำรวจความเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรในรอบ 10 ปี

+ กิจกรรมถาม-ตอบ : บทบาทของคนทำงาน HRD และงาน HRD ที่องค์กรคาดหวัง พร้อมมุมมองจากวิทยากร

+ ทักษะของคนทำงาน HRD สมัยใหม่

+ การบริหารงานพัฒนาบุคลากร (HRD) สไตล์ญี่ปุ่น

(1) ทบทวนปรัชญาขององค์กรญี่ปุ่น

(1.1) การมองคนทำงาน

(1.2) การพัฒนาพนักงานตามแนวคิด Monotzukuri

(1.3) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด On-the-job Training

(1.4) การพัฒนาบุคลากรตามแนวคิด HO-REN-SOU

(1.5) การใช้ประโยชน์จากคนทำงาน

(2) การจัดทำระบบงานพัฒนาบุคลากรที่ใช่ (The Right HRD in your organization)

(2.1) ระบบงาน OJT ที่ได้ผล (Effective OJT Setting)

(2.2) การทำให้พนักงานมีทักษะหลากหลายหรือ Multiple Skills

(2.3) การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Yearly Training Plan)

(2.4) การจัดทำ Work Instruction

(2.5) การค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs)

(2.6) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เช่น การทำ OPL เป็นต้น

(2.7) การวิเคราะห์ Skill Matrix และแนวทางการทดสอบ/วัดผล

(2.8) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงาน ได้แก่ กิจกรรม KAIZEN เป็นต้น

(3) ระบบบริหารคุณภาพเช่น ISO, IATF และระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การตีความข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงประเด็นและไร้ CAR

(4) การพัฒนาหัวหน้างาน (Leader Development) เพื่อการพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน

(4.1) ทดสอบ : ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการพัฒนาบุคลากรในสายตาของคนทำงาน HRD

(4.2) กิจกรรมระดมสมอง : ประเด็นที่ต้องเน้นพัฒนาหัวหน้างาน

– การสอนงานที่หน้างาน (On-the-job Training : OJT)

– การสอนงานทั่วไป (Off-the-job Training : OFT)

– การปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (ทักษะ/พฤติกรรมการทำงาน) ของลูกน้องพร้อมมุมมอง และคำแนะนำของวิทยากร

+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

————————————————

วิธีการเรียนรู้ :

– บรรยายอย่างย่อและซักถาม

– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

–กรณีตัวอย่างและแบบฟอร์ม

– ฝึกปฏิบัติการพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :

– เจ้าของธุรกิจขนาด SME

– Manager

– HR officer

– ผู้สนใจทั่วไป

ค่าบริการอบรม : 3,900.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 4,173.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 4,056.-บาท)

Special Promotion.!!! มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,700.-บาท!!!

วิธีการชำระเงิน :

1.) โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 001-9-29392-7 ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

2.) ชำระเป็นเงินสดหรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**

หมายเหตุ :

– ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรม Certificate of Learning สถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน

สำรองที่นั่งเข้าร่วมอบรม โดยกรอกแบบฟอร์มตอบรับและส่งกลับมาที่ อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com (ท่านจะได้รับใบ Invoice หลังจากส่งแบบตอบรับมาภายใน 1-2 วัน)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

=> คุณสุธาสินี : โทรศัพท์ 092-431-6631, 089-677-6047 หรือที่อีเมล์ ptccontactt@gmail.com ไลน์ไอดี : ptccontact ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่ : 18/03/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น) 0896776047

Email : ptccontactt@gmail.com