การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี 25 ก.พ. 2563

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

รายละเอียด

การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร BTS สถานีนานา ออกทางประตู 4

วิทยากร อ.วิไล วัชรชัยสิริกุล อ.ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์

วัตถุประสงค์

– เรียนรู้หลักการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

– เรียนรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในส่วนที่เกี่ยวกับรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

– เข้าใจการรับรู้รายการภาษีที่ดินฯ ที่เป็นค่าใช้จ่าย ต้นทุน เจ้าหนี้ค่าภาษี การเขียนหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเขียนรายงานการสอบบัญชีเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

•นักบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

•ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อสัมมนา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อประหยัดภาษี

1.ภาพรวมและลักษณะเฉพาะของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

2.ฐานภาษีและการแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1)ความหมายและฐานภาษี

2)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมและการยกเว้นฐานภาษี

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย และการยกเว้นฐานภาษีที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก บ้านและที่ดินหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่ง ปลูกสร้างอื่นๆ

4)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งว่าง/ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ 3อัตราภาษี

1)อัตราภาษีสูงสุดที่จัดเก็บได้

2)อัตราภาษี 2 ปีแรก (2563-2564)

3)อัตราภาษีที่เก็บเพิ่มทุก 3 ปีสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่างหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

4)อัตราภาษีปี 2565 เป็นต้นไป

4ผู้เสียภาษี

1)เจ้าของ

2)ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นทรัพย์สินของรัฐ

3)ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีแทน

5การลดและการยกเว้นภาษีปี 2563-2564

1)การลดภาษีสูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ตามพระราชกฤษฎี

2)การลดหรือยกเว้นภาษีกรณีเกิดความเสียหายจากเหตุพ้นวิสัยป้องกัน

3)การขอลดหรือยกเว้นภาษีโดยผู้เสียภาษี กรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกรื้อถอนทำลาย

6การคำนวณภาษี

1)หลักการคำนวณภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด

2)ที่ดินหลายแปลงอาณาเขตไม่ติดกัน/อาณาเขตติดกัน

3)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดา/ของนิติบุคคล

4)บ้าน บ้านและที่ดิน/ห้องชุดหลังหลัก ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยอื่นๆ

5)ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมรดกที่ได้รับโอนมาก่อน 13 มีนาคม 2562

6)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ

7)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งว่าง/ไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพตามกฎกระทรวง

8)การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างหลายประเภท

9)การบรรเทาภาระภาษีปี 2563-2565 (ไม่เสียภาษีโรงเรือน ไม่ได้บรรเทา)

7การชำระภาษี

1)การชำระภาษีและการผ่อน

2)เบี้ยปรับ

3)การบังคับหนี้ภาษีค้างชำระ

4)การทบทวนการประเมินภาษีผิดพลาดไม่ครบถ้วน การเรียกเก็บภาษีเพิ่ม การคืนภาษีที่เก็บเกิน

8การรักษาสิทธิและหน้าที่ของผู้เสียภาษี

1)การขอแก้ไขเมื่อข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ,ห้องชุด(ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส 4) ไม่ถูกต้อง/ตรงตามความจริงใน การใช้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

2)การคัดค้านการประเมินภาษี

3)การอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยฟ้องศาล

4)การยื่นคำร้องให้คืนเงินภาษีหรือดอกเบี้ย

5)การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

9โทษ

1)แจ้งข้อความเท็จ/นำพยานหลักฐานเท็จไปแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

2)ผู้แทนหรือตัวแทนนิติบุคคลต้องรับโทษในความผิดของนิติบุคคลที่เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของตนด้วย

10การวางแผนประหยัดภาษีที่ทำได้ในที่ดิน 3 ประเภท

11ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อสัญญาเช่าเดิม/ใหม่ ควรแก้ไขอย่างไร

12ความเสี่ยงของภาษีโรงเรือนและที่ดิน

1)ความเสี่ยงจากการถูกประเมินย้อนหลัง

2)ความเสี่ยงกรณีซื้อโรงเรือนหรือที่ดินที่ยังไม่ได้เสียภาษี

(ถาม ตอบ หลังการบรรยายในแต่ละหัวข้อ)

วันที่ : 25/02/2020

ราคา : 5000

การติดต่อ : นายอภิชา พนารินทร์

Email : apicha@nukbunchee.com