หลักสูตร Design Thinking ทักษะใหม่ในยุค 4.023 ก.พ. 2563

หลักสูตร Design Thinking ทักษะใหม่ในยุค 4.0

รายละเอียด

ความสำคัญของหลักสูตรนี้

1.  เป็นกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ (Innovation)ในการพัฒนาผลงานให้สูงขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมของพนักงานเอง

2.  สามารถสร้างต้นแบบในการแก้ปัญหาในการทำงานเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น

3.  ฝึกทักษะให้พนักงานคิดเป็นทีมและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.  ต่อยอดความรู้ของพนักงานและฝึกการวิเคราะข้อมูลจากความเป็นจริงเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้ด้วยตัวของพนักงานเอง

5.  ป้องกันและลดความสูญเสียจากการใช้ทรัพยากรต่างๆในองค์กรทำให้ลดต้นทุนลงได้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

หัวข้อสัมมนา

1.  ความหมายและประโยชน์ของ Design  Thinking  ในยุค 4.0

2. ความสัมพันธ์ระหว่าง Design  Thinking กับ นวัตกรรมการทำงาน (Innovation)

3.  ขั้นตอนสำคัญของ Design  Thinking  มีอะไรบ้าง

Øการทำความเข้าใจปัญหา Empathize

Øการกำหนดสาเหตุและแนวทางในการแก้ปัญหา Define

Øการใช้ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองหลายด้าน Ideate

Øการกำหนดต้นแบบของการแก้ไขปัญหา Prototype

Øการนำไปใช้เพื่อทดสอบความถูกต้องของต้นแบบ Test

Øการอธิบายต้นแบบให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้  Deliver

Øการจัดทำแผนงานเพื่อส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปใช้ Deliver

4.  วิทยากรสรุปสาระสำคัญทั้งหมดและการถาม – ตอบ

วิธีการอบรม

การบรรยาย, การนำอภิปราย, Workshop/กรณีศึกษาจากญี่ปุ่น,การแบ่งกลุ่มระดมความคิด/การนำเสนอผลงานกลุ่ม

ระยะเวลาการอบรม:

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

Promotion เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 081-134-5581, 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com website: www.chosenthebest.com

วันที่ : 20/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : info@chosenthebest.com