หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management)13 ก.พ. 2563

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” (Risk Management)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) แก่ผู้เข้ารับการอบรม

2.  เพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือภารกิจในความรับผิดชอบ

หัวข้อการอบรม

1.  ความหมายและความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

2.  กรอบแนวคิดในการบริหารความเสี่ยง และการกำหนดวัตถุประสงค์

3.  ความเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมและกลยุทธ์องค์กร วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) เพื่อหาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4.  ประเภทความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

5.  กระบวนการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management Plan)

6.  การควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

7.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกการทำแผนบริหารความเสี่ยง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และสามารถปรับใช้กับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบได้

วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

Promotion เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 081-134-5581, 063-846-6405

Email: info@chosenthebest.com website: www.chosenthebest.com

วันที่ : 13/02/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : info@chosenthebest.com