การวางแผนงานเพื่อประสิทธิผลในยุคการเปลี่ยนแปลง (Planning & Management)23 ม.ค. 2563

การวางแผนงานเพื่อประสิทธิผลในยุคการเปลี่ยนแปลง (Planning & Management)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์:

1.  เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด วิธีการในการวางแผนงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

2.  เพื่อให้แนวทางการการวางแผนงาน และกรอบแนวคิดการบริหารที่เน้นผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

หัวข้อการอบรม:

1.  ความสำคัญของการวางแผนงานภายใต้บริบทการทำงานในปัจจุบัน

2.  การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

3.  การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ

4.  การกำหนดกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จของแผนงาน

5.  แนวคิดและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

6.  ขั้นตอนในการจัดทำแผนงาน (Planning Process)

7.  การถ่ายทอดแผนงานไปสู่ระดับบุคคล (กระจายงาน) และการติดตามการปฏิบัติงาน

8.  ความเสี่ยงที่อาจทำให้แผนงานล้มเหลว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:

1.  ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการการวางแผนงานที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง

2.  ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักในการกำหนดเป้าหมายของแผนงาน การกำหนดตัวชี้วัด กระบวนการจัดทำแผน และแนวคิดการควบคุมแผนงานสู่การปฏิบัติ

3.  ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม:

ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้มีหน้าที่ในการวางแผนงาน

วิธีการฝึกอบรม:

การบรรยาย, workshop, การฝึกปฏิบัติและให้ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาการอบรม:

1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. (6 ชั่วโมง)

Promotion  เมื่อสำรองที่ 2 ท่านรับส่วนลดรวม 800 บาท, สมัคร 4 ท่านขึ้นไป เหลือ 2,900 บาท/ท่าน

สำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเล็ก

Tel: 081-134-5581, 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com website: www.chosenthebest.com

วันที่ : 23/01/2020

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณเล็ก

Email : info@chosenthebest.com