การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing 4.0) (25 ธ.ค. 62)25 ธ.ค. 2562

การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing 4.0) (25 ธ.ค. 62)

หลักการและเหตุผล
การตลาดยุคนี้ จะต้องปรับเปลี่ยนและมุ่งสู่ “การบริหารการตลาด ยุคดิจิทัล” เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสื่อดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกธุรกิจ ทั้งต่อ การสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ขององค์กร(Image) และ การสร้างแบรนด์ (Brand) รวมถึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักบริหาร นักการตลาดและผู้สนใจทั่วไป ได้พัฒนาทักษะในการบริหารการตลาดยุคดิจิทัล ให้ทันต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง ให้น่าสนใจ ให้น่าติดตาม และสามารถกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้ โดยผ่านการเรียนรู้เทคนิคและการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคของการบริหารการตลาด ยุคดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติ การบริหารการตลาด ยุคดิจิทัล
3. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับการอบรม ในการนำความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1: เข้าใจถึงแก่นของการบริหารการตลาด ยุคดิจิทัล
1. การตลาดกับการเปลี่ยนแปลง
• เรียนรู้ถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
• การปรับตัวของนักการตลาด และ ผู้บริหาร
2. กลยุทธ์ของการตลาด 4.0 ในยุคดิจิทัล
• การตลาดยุค 1.0
• การตลาดยุค 2.0
• การตลาดยุค 3.0
• ความแตกต่างและยุทธศาสตร์ของการตลาดยุค 4.0
3. พฤติกรรม และ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้บริโภค ยุคดิจิทัล
• พฤติกรรม และ ความคาดหวังของลูกค้า ผู้บริโภค
• การรับมือของนักการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค
4. ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในยุคดิจิทัล
• เรียนรู้ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดยุคดิจิทัล

Module 2: ปฏิบัติการ…..การบริหารการตลาด ยุคดิจิทัล
5. สื่อและเอกลักษณ์เฉพาะตัว….ที่ควรรู้ เพื่อการบริหาร และจัดการ
• เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Facebook Youtube Instagram และ อื่นๆ
• เรียนรู้ การบริหารเนื้อหาบนสื่อดิจิทัล
• ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสื่อต่างๆ ในยุคดิจิทัล
6. เครื่องมือต่างๆ ทางการตลาดสำหรับการตลาดในยุคดิจิทัล
• เรียนรู้ และ การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆ ทางการตลาดที่จำเป็น
• Positioning, Branding, Differentiation, New Product Development

7. กิจกรรม กรณีตัวอย่างที่ 1 “เจาะลึกธุรกิจในโลกดิจิทัล ”
• เรียนรู้ ปัญหาของธุรกิจ ในกรณีตัวอย่าง
• ค้นหาเป้าหมายและจุดหมายปลายทางของธุรกิจที่จะต้องปรับเปลี่ยน “เพื่อการแข่งขันและความอยู่รอด”
8. กิจกรรม กรณีตัวอย่างที่ 2 “เจาะลึกธุรกิจในโลกดิจิทัล ”
• เรียนรู้ ปัญหาของธุรกิจ ในกรณีตัวอย่าง
• ค้นหาเป้าหมายและจุดหมายปลายทางของธุรกิจที่จะต้องปรับเปลี่ยน “เพื่อการแข่งขันและความอยู่รอด”
9. กิจกรรม ปฏิบัติการ การบริหารตลาดของธุรกิจของคุณ
• ระดมสมองค้นหาปัญหาทางการตลาดของธุรกิจของผู้เข้าสัมมนา
• เป้าหมาย และ จุดหมายปลายทางของธุรกิจของผู้เข้าสัมมนา
• กลยุทธ์ทางการตลาดในการปรับเปลี่ยนของธุรกิจผู้เข้าสัมมนา
10. สรุป คำถาม และ คำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: http://www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/HIPOtraining

วันที่ : 25/12/2019

ราคา : 4500

การติดต่อ : http://www.hipotraining.co.th / 086-318-3151-2

Email : hipotraining@gmail.com