เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร ให้ไม่ผิดกฎหมาย”17 ธ.ค. 2562

เจาะลึก กฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไร ให้ไม่ผิดกฎหมาย”

รายละเอียด

Promotion จากราคาปกติ 4,500 บาท/ท่าน สมัคร 2 แถม1 ส่งใบสมัครก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2562

หัวข้อสัมมนา

1. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงาน

2. ศาลวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างแรงงาน ควรเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างต้องมีอำนาจบังคับบัญชานั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

3. ตัวอย่างที่ศาลวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาจ้างแรงงาน หรือไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน

4. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดเวลาที่ลูกจ้างทำงานให้นายจ้างหมายความว่าอย่างไร

5. ข้อยกเว้นในกรณีต่างๆ ที่นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ให้แก่ลูกจ้าง แม้ไม่มาทำงานให้แก่นายจ้าง

6. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างทำของ มีอย่างไร

7. ตัวแทนโดยมีบำเหน็จมีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง

8. คนทำงานตามสัญญาต่างตอบแทน มีลักษณะอย่างไร อะไรบ้าง

9. สัญญารับเหมาค่าแรง มีหลักเกณฑ์อย่างไร ผู้จ้างเหมาค่าแรงมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้มาทำงาน อะไรบ้าง

10. นายจ้างทำสัญญาเอาเปรียบลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 14/1 มี ลักษณะอย่างไร มีผลบังคับได้หรือไม่

11. สัญญาจ้างแรงงานที่ขัดต่อข้อจำกัดของกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะ หรือ ผลอย่างไร มีโทษหรือไม่

12. หลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงานประเภทต่างๆ เช่น

Øสัญญาจ้างลูกจ้างรายเดือน / รายชั่วโมง

Øสัญญาจ้างลูกจ้างตามผลสำเร็จของงาน

Øสัญญาจ้างทดลองงาน

Øสัญญาจ้างมีกำหนดเวลาแน่นอน/ แบบไม่มีกำหนดเวลา

Øสัญญาจ้างเป็นช่วงๆ

Øสัญญาจ้างหลังเกษียณ

Øสัญญาฝึกงาน

Øสัญญาให้ฝึกอบรมและมาทำงานชดใช้

Øสัญญาค้ำประกันการทำงาน

Øสัญญาห้ามทำงาน , ข้อจำกัดในการทำงาน

Øสัญญาการทำงานที่มีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร ฯลฯ

13. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง ข้อดี ข้อเสียของสัญญาจ้างต่างๆ ตามข้อข้างบน

14. สัญญาต่างๆ ข้างต้นอยู่ในข้อบังคับของกฎหมายใด ผู้ให้ทำงาน และผู้ทำงานมีสิทธิและหน้าที่ต่อกันอย่างไร

15. สัญญาต่างๆ ข้างต้นทั้งหมด เมื่อมีข้อพิพาทต้องขึ้นศาลใด

16. คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล เช่น คณะกรรมการหมู่บ้านจ้างลูกจ้างมาทำงานให้หมู่บ้าน ต้องทำอย่างไร ถือเป็นนายจ้างและต้องรับผิดเป็นส่วนตัวหรือไม่

17. คณะบุคคล หุ้นส่วน ไม่จดทะเบียน เช่น กิจกรรมร่วมค้าconsortiumจ้างคนมาทำงาน ต้องทำอย่างไร ใครเป็นนายจ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

18. ลูกจ้างของนิติบุคคลต่างประเทศ ที่มีสาขาหรือไม่มีสาขาในประเทศไทย หรือมีบริษัทลูกในประเทศไทยนั้น ใครเป็นนายจ้าง ใครต้องรับผิดชอบ

19. นายจ้างที่เป็นผู้รับเหมาชั้นต้น และผู้รับเหมาช่วง มีหน้าที่รับผิดชอบต่อลูกจ้างอย่างไร

20. ถาม – ตอบปัญหา

วันที่ : 17/12/2019

ราคา : Free

การติดต่อ : คุณเล็ก 0638466405

Email : info@chosenthebest.com