หลักสูตร “การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ”(อบรมวันที่ 19 ต.ค. 62)

หลักสูตร “การแก้หนี้ SME&L สำหรับผู้ประกอบการ”

1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการ SME&L สามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการ จากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU
1.2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้กิจการ SME&L การแก้ไขปัญหาทางการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
1.3. เพื่อช่วยเหลือแก่กิจการ SME&L ที่มีปัญหาทางการเงินและลด NPL ในระบบลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่น มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี
1.4. เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว และแท้จริง

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
2.1. ด้านการเงิน
2.1.1. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของกิจการตนเอง สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากิจการป่วยเนื่องมาจากสาเหตุใด
2.1.2. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาการเงินให้แก่กิจการของตนเองเพื่อหาวิธีในการรักษาอาการป่วยนั้นให้หายขาดได้
2.1.3. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้กิจการด้วยมือของตนเอง และจะจบลงเมื่อใด ไม่ต้องรอไม่ต้องส่งต่อถึงรุ่นลูก
2.2. ด้านกฎหมาย
2.2.1. ผู้เข้าอบรมสามารถรับมือกับบรรดาเจ้าหนี้ทุกรายที่กำลังทวงถามหนี้จากกิจการ ไม่ว่าหนี้นั้นจะอยู่ในชั้นบอกกล่าว, ชั้นฟ้อง, ชั้นบังคับคดีหรือ ชั้นคดีล้มละลายก็ตาม โดยไม่ต้องหวาดผวากับเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหนี้อีกต่อไป
2.2.2. ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงตัวอย่างการต่อสู้คดีตามกฎหมายอย่างไรให้ได้ทั้งเวลา และให้ได้ทั้งอำนาจต่อรองในการประนอมหนี้ ไม่ต้องกลัวการถูกฟ้องคดีอีกต่อไป
2.2.3. ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ทางกฎหมาย เช่น การฟื้นฟูกิจการ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นสากลไปใช้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ได้ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างหนี้สูงสุด
2.3. ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน และกิจการระหว่างปรับโครงสร้างหนี้
2.3.1. ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินของกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กิจการในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการฟื้นตัวของกิจการ รวมถึงการทวงหนี้จากลูกหนี้การค้าของตนโดยเลือกใช้เครื่องมือทางกฎหมายที่ได้ผลจริง
2.3.2. ผู้เข้าอบรมจะทราบว่าทรัพย์สินใดบ้างที่เข้าข่ายไม่สามารถย้าย ซ่อน โอนในระหว่างที่ถูกทวงหนี้ได้ แล้วทำการบริหารจัดการให้ถูกต้อง จะไม่ปฏิบัติการใดๆในทางที่จะมีความเสี่ยงเป็นลูกหนี้ที่ทุจริต จะปลอดภัยต่อการถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องทางอาญา ข้อหาโกงเจ้าหนี้
2.4. ด้านกลยุทธ์เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้จริง
2.4.1. ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้ถึงรูปแบบในการประนอมหนี้ว่ามีมากมายหลากหลายวิธีที่เป็นประโยชน์และสามารถปรับประยุกต์นำมาใช้กับตนเองได้
2.4.2. ผู้เข้าอบรมจะรู้ถึงกลยุทธ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่จะยื่นข้อเสนอ ต่อรอง เสนอแนวทาง รูปแบบ เงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อการประนอมหนี้ของกิจการและเจ้าหนี้ยอมรับ
2.4.3. ผู้เข้าอบรมสามารถจัดทำคำขอประนอมหนี้ และเอกสาร ข้อมูลที่จำเป็นต่อการประนอมหนี้ได้

3. เหมาะสำหรับ
3.1. เจ้าของกิจการที่มีภาระหนี้ส่วนตัว หรือ ภาระหนี้ของกิจการโดยเฉพาะระดับ SME&L
3.2. ผู้ที่กำลังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเจ้าหนี้ ต้องการหาคำตอบสำหรับวิธีแก้ไขปัญหา
3.3. ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ ให้คำปรึกษาเรื่องปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
3.4. ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ซึ่งให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการต่อการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกิจการ และความอยู่รอดของกิจการ
3.5. ทนายความที่ต้องให้คำปรึกษาแก่เจ้าของกิจการในการปรับโครงสร้างหนี้
3.6. บุคคลที่สนใจต่อวิธีการปรับโครงสร้างหนี้ การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องเพื่อความอยู่รอดของกิจการ

วันที่ : 19/10/2019

ราคา : 9000

การติดต่อ : 0922734681

Email : satilaw.training@gmail.com