การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)(อบรมวันที่ 18 ต.ค. 62)

การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ (Performance Management for Professional Supervisor/Manager)

==เปิดอบรมในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562เวลา09.00-16.00น. ==
สถานที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – แยกสุทธิสาร

ในชีวิตการบริหารผลงาน (Performance Management)นับว่าภาระงานสำคัญด้านหนึ่งของบุคลากรระดับบังคับ
บัญชาโดยเป็นเครื่องมือสำคัญของการสร้างเป้าหมาย และเป็นกรอบดำเนินการให้งานเดินหน้าไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กระนั้น ความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและกระบวนการของการบริหารผลงานเพียงด้านเดียวก็ไม่อาจจะช่วยทำให้บุคลากรระดับบังคับบัญชาบริหารจัดการผลงานของลูกน้องได้อย่างเต็มประสิทธิผล หากแต่ยังต้องอาศัย การมีความสามารถในการจัดการองค์ประกอบอื่นเช่นการสะท้อนผลงาน การสื่อสารพูดคุย การโค้ชงานและการติติงผลงานลูกน้องอันเป็นส่วนผสมของศาสตร์และศิลปะในการบริหารจัดการคน (People Management)ประกอบกัน

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ :วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (1วัน)
เวลา08.30-09.00น. ลงทะเบียนเข้าอบรม
เวลา09.00-16.00น. เริ่มเนื้อหาการเรียนรู้

=> คุณค่าบทบาทของผู้บังคับบัญชา (ผู้จัดการ/หัวหน้างาน) ในการบริหารผลงาน (Performance Management)
=> ภาพรวมและขั้นตอนของกระบวนการบริหารผลงาน (Performance Management Process)
=> สาเหตุและแนวทางแก้ไจปัญหาพนักงานผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย
=> แนวปฏิบัติในการกำหนดปรับปรุงผลงานและการจัดทำแผนปรับปรุงผลงาน (Performance Improvement Practices & Performance Improvement Plan-PIP)
=>แนวทางดำเนินการทางวินัยที่เหมาะสมกับกรณีพนักงาน ผลงานต่ำ กว่าเป้าหมาย
=>การพูด การฟังและการตั้งคำถามที่ผู้บังคับบัญชาควรต้อง “เป็น”
พื้นฐานของการโค้ชงาน (Performance Coaching)เพื่อปรับปรุงผลงานลูกน้อง
=> แนวทางสะท้อนผลงานพนักงาน (Performance Feedback)ด้วยเทคนิคA-I-D
=> แนวทางการติติงผลการปฏิบัติงานของลูกน้องอย่างเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคนิค Sandwich
=> ฝึกปฏิบัติ ในเรื่อง
+การจัดทำแผนปรับปรุงผลงานลูกน้อง (PIP Practices)
+การพูดสะท้อนผลงานด้วย A-I-D
+การพูดเพื่อติติงผลงานลูกน้องด้วยเทคนิค Sandwich
+การรับฟังและตั้งคำถามเพื่อให้ลูกน้องแก้ไขปัญหาอย่างโค้ช
=> สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบ

หมายเหตุ :
เวลา 10.30-10.45น -.พักเบรกเช้า
12.00-13.00น. -พักรับประทานอาหารกลางวัน
14.30-14.45น. -พักเบรกบ่าย
==เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 15มิถุนายน 2562เวลา09.00-16.00น. ==
สถานที่ โรงแรมโกลด์ ออร์คิด แบงคอก – แยกสุทธิสาร
ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท
**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เหลือชำระเพียง 3,744.-**

Special Promotion.!!!มา3ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!
หมายเหตุ :
-ค่าบริการอบรม รวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง2มื้อ และอาหาร กลางวันบุพเฟ่ทางโรงแรม
-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า10ท่าน
-กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชำระ50%ของราคาค่าสัมมนา

วิธีการชำระเงิน:
1)โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมเวิร์ค ราชพฤกษ์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่439-022035-6

ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ส่งPay In Slipและหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี)
มาที่อีเมลล์ptccontactt@gmail.com
หรือที่Line ID : ptccontact

2)เช็คบริษัท สั่งจ่าย “บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด”
(Professional Training and Consultancy Co., Ltd.)
สำรองที่นั่งได้ที่ :
กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับ และส่งกลับทางเมลล์ptccontactt@gmail.comหรือ ไลน์ไอดีptccontact (หลังจากท่านส่งแบบตอบรับแล้ว ท่านจะได้รับใบIn voiceภายใน1-2วัน)
ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับได้ที่ http://www.ptc.in.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
=>คุณสุธาสินี (อ้น) เบอร์โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
อีเมล์ ptccontactt@gmail.comptccontactinfo@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วันที่ : 18/10/2019

ราคา : 3600

การติดต่อ : คุณสุธาสินี (อ้น) โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631

Email : ptccontactt@gmail.com