เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน(อบรมวันที่ 26 ก.ย. 62)

เชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ การประเมินค่างานเพื่อการบริหารโครงสร้างเงินเดือน

หลักการและวัตถุประสงค์ :

“การประเมินค่างาน” เป็นวิธีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อตีค่างาน โดยเป็นกระบวนการวัดความสัมพันธ์หรือคุณค่างานของตำแหน่ง ที่ไม่ใช่วัดปริมาณงาน ซึ่งเป็นการนำงานทั้งหมดมาเปรียบเทียบกันภายใต้ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่เป็นตัววัดหลักเพื่อตีค่างานออกมา เพื่อให้การกำหนดระดับตำแหน่งในองค์การมีมาตรฐาน เป็นธรรมและไม่เหลื่อมล้ำกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การติดตามและวัดผลของงานที่ทำเพื่อประเมินคุณค่าของงานต่างๆ ช่วยในการกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงาน ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ความรับผิดชอบและช่วยในการกำหนดอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมแก่งาน และสอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่ การพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนช่วยในการหาข้อบกพร่องของงานและแก้ไขให้ดีขึ้น

หัวข้อสัมมนา :
หลักการและแนวคิดของการประเมินค่างาน (Job Evaluation)
หลักเกณฑ์พื้นฐานที่นำมาใช้ในการจัดทำการประเมินค่างาน
กระบวนการประเมินค่างาน
หลักในการประเมินค่างาน
ขั้นตอนในการประเมินค่างาน
องค์ประกอบที่ใช้ในการประเมินค่างาน
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) เพื่อประเมินค่างาน/การมอบหมายงาน
แนวคิดทั่วไปในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง
การประเมินค่างาน (Basic Methods of Job Evaluation)และการนำไปใช้ในองค์กร
วิธีการจัดลำดับ (The Ranking Method)
วิธีการจำแนกตำแหน่งงาน(Job Classification Method)
วิธีเปรียบเทียบส่วนประกอบของงาน (Factor Comparison Method)
วิธีการให้ค่าคะแนน (The Point Method)

รูปแบบการเรียนรู้ : บรรยาย Workshop กรณีศึกษา ตัวอย่าง

กำหนดการ
วันที่ 26 กันยายน 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรม อไรซ์ สุขุมวิท 26
รถไฟฟ้า BTS สถานีพร้อมพงษ์

อัตราค่าสัมมนา
ราคาส่วนลด
3,000 + 210 vat = 3,210 บาท

วันที่ : 26/09/2019

ราคา : 3000

การติดต่อ : พราว

Email : accseminarcenter@gmail.com