เจาะลึก KPI ใน 1 วัน(อบรมวันที่ 30 ก.ย. 62)

เจาะลึก KPI ใน 1 วัน

KPI (Key Performance Indicators) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพมาก

หาก HR และ Line Manager กำหนด KPI อย่างเป็นขั้น เป็นตอนตามมาตรฐาน หลักสูตร “การพัฒนาKPI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน” ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทั้ง HR และ Line Manager กำหนด KPI ในระดับส่วน ระดับฝ่าย ระดับแผนกและระดับบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรรวมทั้งต้องกำหนดให้เป็น KPI ที่ชัดเจน จับต้องได้

นอกจากนี้ยังตอบโจทย์เรื่องวิธีการเก็บผล KPI ที่ถูกต้อง ปราศจากข้อสงสัยที่ว่า … ทำไมผลการประเมิน KPI ผ่าน แต่เป้าองค์กรไม่สำเร็จ หรือ ผลการประเมิน KPI ผ่าน แต่ปัญหาที่เกี่ยวกับ KPI ข้อนั้นๆ ยังคงอยู่

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1. ทราบขั้นตอนการพัฒนา KPI (กรณีใช้ KPI อยู่) หรือ การเริ่มจัดทำ KPI (กรณียังไม่เคยใช้KPI มาก่อน)
2. เขียน KPI ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัทได้
3. เขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงานได้
4. ทราบวิธีการเก็บผลการประเมิน KPI เช่น การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน ฯลฯ
5. ทราบวิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI
6. ทราบวิธีการนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการประเมินผลงานประจำปี, การจ่ายเงินพิเศษ, การพัฒนาพนักงาน, การเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
CEO / MD
ผู้จัดการทุกสายงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ผู้สนใจทั่วไป

หัวข้อการฝึกอบรม

1. ความหมายและประเภทของ KPI (Key Performance Indicators) พร้อมตัวอย่าง
– KPI ของบริษัท
– KPI ของแต่ละหน่วยงาน
– KPI ของพนักงานแต่ละคน
2. ฝ่ายบริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานจะได้อะไรจากการทำ KPI
3. การเตรียมการก่อนจัดทำ KPI พร้อมตัวอย่าง
– โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)
– JD (Job Description)
– เป้าหมายของบริษัท
– Action Plan “การพัฒนา หรือ การจัดทำ KPI ประจำปี”
4. ความสัมพันธ์ของ BSC (Balanced Scorecard) กับ KPI (Key Performance Indicators)
5. ความแตกต่างระหว่าง KPI (Key Performance Indicators) กับ PI (Performance Indicators)
6. การเลือกใช้ KPI และ PI สถานการณ์ใดควรเลือกใช้แบบไหน?
7. วิธีตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย แต่ไม่สุดเอื้อม
8. เทคนิคการตั้งเป้าหมาย กรณี ยังไม่เคยกำหนด KPI ตัวนั้นๆ
9. วิธีเขียน KPI ของแต่ละหน่วยงาน (ส่วน, ฝ่าย, แผนก) ให้สอดคล้องกับ KPI ของบริษัทพร้อมตัวอย่าง
10. วิธีเขียน KPI ของพนักงานแต่ละคนให้สอดคล้องกับ KPI ของหน่วยงาน พร้อมตัวอย่าง
11. Workshop : เขียน KPI ระดับองค์กร / ระดับหน่วยงาน / ระดับตำแหน่งงาน
12. วิธีการเก็บผลการประเมิน KPI
– การจัดทำแบบฟอร์มการเก็บคะแนน
– การตรวจสอบผลการประเมิน KPI
13. วิธีการนำเสนอผลการประเมิน KPI ในหน้าเดียว
14. เทคนิคการวิเคราะห์ผลการประเมิน KPI เพื่อเสนอความคิดเห็นให้ฝ่ายบริหาร
15. Workshop : ออกแบบฟอร์มการเก็บคะแนน KPI พร้อมตัวอย่าง
16. ตัวอย่าง : การนำผลการประเมิน KPI ไปใช้ในการบริหารงาน บริหารคน
– การประเมินผลงานประจำปี
– การจ่ายเงินพิเศษ (Incentive)
– การพัฒนาพนักงาน
– การเลื่อนตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
CEO / MD ผู้จัดการทุกสายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้สนใจทั่วไป

วันที่ : 30/09/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : ขนิษฐษ / 095-163-5326

Email : admin@4uforever.com