หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ(อบรมวันที่ 17 ต.ค. 62)

หลักสูตร การจัดทำระบบประเมินผล KPIs ให้มีประสิทธิภาพ

หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล
วันที่จัดงาน 17 ตุลาคม 2562 – 18 ตุลาคม 2562
เวลา 08:30 – 16:30 น. (สัมมนาจัด 2 วัน)
สถานที่อบรม : โรงแรม วีว่า การ์เดน สุขุมวิท กรุงเทพฯ (BTS บางจาก ทางออกช่องที่ 5)
________________________________________
รายละเอียดหลักสูตร
http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_outline.php

โบร์ชัวร์
http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_brochure.php

ใบสมัคร
http://www.ophconsultant.com/public_training/kpi-62/kpi_app.php
________________________________________
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา
Line – paul.pakornwit
Tel : 091-436-9887 / 081-587-5686
________________________________________
หลักการและเหตุผล
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน KPIs(Key Performance Indicators) ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนได้อย่างมีระบบ ทั้งตัวบุคลากร กระบวนการ การพัฒนาองค์กร แต่หากวางแผนการบริหารจัดการก่อนการทำระบบประเมินไม่เป็นขั้นตอน มีการตั้งตัวชี้วัดยากไปมีหลายตัวชี้วัด ทำให้บุคคลผู้ได้รับการประเมินขาดแรงจูงใจในการทำงาน ในอีกทางหากตั้งง่ายไปจะเกิดการทำงานเดิมๆ ย่ำอยู่กับที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับที่ดีขึ้น เท่ากับการทำ KPIs เสียเวลาเปล่า ขัดแย้ง ขาดความยุติธรรม
สำหรับ “ หลักสูตรการจัดทำระบบประเมินผล KPIsให้มีประสิทธิภาพ ” นี้เป็นหลักสูตร 2 วัน สอนตั้งแต่แรกเริ่มถึงการฝึกตั้งตัวชี้วัดตามตำแหน่งจริง เหมาะสำหรับผู้ไม่เคยจัดทำหรือจัดทำไปแล้วระยะหนึ่ง ไม่สามารถตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดได้ตรงประเด็น เนื้อหาในการอบรมเรียงลำดับตั้งแต่การเริ่มจัดทำระยะแรกต้องเตรียมตัว เตรียมเอกสารเรื่องใดบ้าง? ในระยะดำเนินการทำKPI ควรWorkshop ในเรื่องใด ? ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำไปใช้จริงควรวาง Action Plan อย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีสูงสุด
ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กรได้ โดยในทุกWorkshop วิทยากรจะช่วยโค้ช(Coach) พร้อมตัวอย่าง Case Study แบบฟอร์มการจัดทำระบบประเมินผลจริง เพื่อให้ท่านนำไปปรับใช้ในการจัดทำต่อไป
________________________________________
อาจารย์ วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์
ที่ปรึกษาและวิทยากรพัฒนาบุคลากร ระบบประเมินผล KPI&OKR
ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาระบบประเมินผลในประเทศและต่างประเทศ
________________________________________
รูปแบบการอบรม
 Case Study
 Lecture
 Workshop
 Post-Test
________________________________________
สิ่งที่ท่านได้รับวันอบรม
 คู่มือประกอบการอบรม 1 ชุด
 ไฟล์คู่มือประกอบการอบรม
 ไฟล์ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินผล
 ใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร
 หลังอบรมสามารถปรึกษาการดำเนินงานKPIกับอาจารย์ได้ตลอดระยะการจัดทำจริง
 อาหารเบรค เช้า – บ่าย
 อาหารกลางวัน
** สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องจัดเตรียมมาวันอบรม
 โน้ตบุค 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน(หากไม่มี อาจารย์ให้ฝึกจากใบงาน (Paper))
 เอกสารด้านปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง)
________________________________________
หัวข้ออบรม
1) เรียนรู้ทฤษฎีระบบประเมินผลแบบใหม่
2) เรียนรู้แนวทางวางแผน ขั้นตอน ก่อนการจัดทำระบบประเมินผล
3) ฝึกเขียน Flow Chart ลำดับความสำคัญการจัดทำ KPI
4) เทคนิคการจัดทำใบหน้าที่งาน(Job Description)
5) เทคนิคการเลือกตัวชี้วัดผลงาน(Performance Indicators)
6) เทคนิคการตั้งเป้าหมาย(Targets)ให้มีความท้าทายตามหลัก S-M-A-R-T
7) เทคนิคการตั้งค่าคะแนนวัดระดับความสำเร็จ(Performance Agreement)
8) เทคนิคการจัดทำพจนานุกรมตัวชี้วัด(KPIs Dictionary)
9) เทคนิคการเขียนแบบฟอร์มประเมินผล(Performance Appraisal )
10) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลปลายปี (Score Analysis)
11) เทคนิคการวางแผนดำเนินงาน (Action Plan) ก่อนและระยะดำเนินการ
12) เรียนรู้เทคนิคการโค้ช(KPIs Coaching)ทำWorkshop กลุ่มพนักงาน
________________________________________
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 ผู้บริหารระดับสูง
 ผู้จัดการ
 หัวหน้างาน
 เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
 ผู้สนใจซึ่งมีประสบการณ์ทำงานตำแหน่งต่างๆในองค์กรมากกว่า 2 ปี
________________________________________
อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ราคา 6,500 บาท/คน/หลักสูตร (รวมภาษีแล้ว)

อัตราค่าลงทะเบียน(เอกชน) 6,250.00 บาท
อัตราค่าลงทะเบียน(รัฐบาล) 6,132.07 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เอกชน) 437.50 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (รัฐบาล) 429.25 บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%(เอกชน) 187.50 บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย 1%(รัฐบาล) 61.32 บาท
………………………………………………………………………
ยอดชำระสุทธิ 6,500.00 บาท
………………………………………………………………………..
*บริการ : อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารกลางวัน บุฟเฟ่นานาชาติ , คู่มืออบรม,ใบประกาศฯ
** พิเศษ! ชาระค่าลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ลดพิเศษ 500 บาท

วันที่ : 17/10/2019

ราคา : 6500

การติดต่อ : ปกรณ์วิชญ์ / ตุ๊กตา

Email : ophconsultant@gmail.com