หลักสูตร…เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0 (Secret of Smart Organization by 4.0 Management Skills)(อบรมวันที่ 11 ต.ค. 62)

หลักสูตร…เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0 (Secret of Smart Organization by 4.0 Management Skills)

เคล็ดลับการบริหารจัดการยุค 4.0

(Secret of Smart Organization by 4.0 Management Skills)

 

11 ตุลาคม 2562

09.00- 16.00น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

**สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเคล็ดลับสู่การบริหารจัดการยุค 4.0

2.เพื่อการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่ามีประสิทธิภาพสูงสุด

 

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา

1.    แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0

  • ความหมาย  ยุค 4.0
  • อุดมการณ์ และ แนวทางการขับเคลื่อน 4.0
  • สัญลักษณ์ องค์กร ยุค 4.0 ด้วยVision /  Mission /  Core  Value

2.   วิวัฒนาการความสำคัญคุณสมบัตินักบริหารสู่ ยุค 4.0 (  S  M  A   R T )

3.    เคล็ดลับการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนองค์กร  (นวัตกรรมเชิงรุก)

4.    เคล็ดลับศักยภาพการบริหารจัดการ ยุค  4.0 สู่ มืออาชีพด้วย มาตรฐาน 2 ต้นทุน
โดย “
vision /mission/core value

5.    นวัตกรรมเชิงรุกด้วยเสน่ห์การสื่อสารยุค 4.0 –บุคลิกภาพอย่างมีระดับ

6.    นวัตกรรมเชิงรุกด้วยพลังแห่งอัจฉริยภาพ “Team Work

7.    สรุป / Q & A

 

วิทยากร

อาจารย์ ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์

อดีตเลขานุการฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด

อดีตเลขานุการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

อดีตเลขานุการบริหาร ฝ้ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออคิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

11 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-615-4689 ,086-336-2702

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

cr.http://www.thaitrainingzone.com