หลักสูตร…ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer Skills)(อบรมวันที่ 22 ต.ค. 62)

หลักสูตร…ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ (Professional Training Officer Skills)

ทักษะการจัดการ สำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

 Professional Training Officer Skills
 

22 ตุลาคม2562

09.00 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


วัตถุประสงค์

1.มุ่งเน้นให้ผู้บริหารงานฝึกอบรมจะจัดหลักสูตรให้น่าสนใจอย่างไร

2. เพื่อให้ให้ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยาย และผู้เข้าอบรม

3. เพื่อให้ทราบและเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างอบรมและหลังการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ผู้บริหารงานฝึกอบรมสามารถวางแผนโครงการและประเมินผลการอบรมได้อย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นการสัมมนา

1. บทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมกับแนวทางการจัดการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำเนินโครงการฝึกอบรม

3. การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training Need) ด้วยวิธีการต่างๆ

4. เทคนิคการพูดที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมมืออาชีพ

 • การกล่าวทักทายและการสร้างบรรยากาศก่อนเปิดการโครงการฝึกอบรม
 • การกล่าวเปิดการอบรม
 • การกล่าวแนะนำวิทยากร
 • การกล่าวขอบคุณวิทยากร
 • การกล่าวปิดการอบรม

5. การประสานงานและมารยาทที่ดีในการติดต่อวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ

6. การเลือกใช้สื่อและเกมเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการฝึกอบรม

7. การวางแผนโครงการและการคำนวณงบประมาณการฝึกอบรม

8. การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม

9. การออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงกับความจำเป็น

10. การคัดเลือกวิทยากรให้เหมาะสมกับโครงการฝึกอบรมและพัฒนา

11. การขอคำแนะนำ คำปรึกษาและการนำเสนอโครงการต่อวิทยากร

12. การดำเนินการจัดฝึกอบรม (Training Management)

 • การเตรียมการก่อนการอบรม
 • การอำนวยการระหว่างอบรม
 • การจัดการหลังการฝึกอบรม

13. การประเมินผลการฝึกอบรมและติดตามผลการฝึกอบรม (Training Evaluation)

 • ความสำคัญและประโยชน์ในการประเมินผลการฝึกอบรม
 • วิธีการที่เหมาะสมในการติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
 • เครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
 • แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินผลการฝึกอบรม
 • สถิติขั้นพื้นฐานและจำเป็นสำหรับการประเมินผลการฝึกอบรม
 • รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารอย่างไร

14. ปัญหาข้อควรระวัง และการแก้ปัญหางานอบรมในองค์กร

 

วิทยากร

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

ปริญญาเอก การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

ปริญญาโท การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง,

 


สถานที่อบรม (VENUE)

โรงแรมโกลด์ ออคิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME)

22 ตุลาคม 2562 09.00-16.00

จัดโดย

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด
เบอร์ติดต่อ : 02-615-4689 ,086-336-2702

ค่าธรรมเนียม (FEE)

3,900 (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

cr.http://www.thaitrainingzone.com