เทคนิค…การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน(อบรมวันที่ 9 ก.ย. 62)

เทคนิค…การเจรจาต่อรองข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงาน

วันที่ 9 กันยายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

 ศูนย์อบรมความปลอดภัยนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี  ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


วิทยากร  อาจารย์สมบัติ น้อยหว้า

      ปัจจุบัน          เป็นผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรปราการ

 

สมัคร 4 ท่าน  ชำระเพียงท่านละ  2,900  บาทเท่านั้น !!!

(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยที่ดี และรักษามารยาทในการสนทนากัน                                     ขณะเจรจาข้อเรียกร้องของสหภาพแรงงานที่มีผู้แทนฝ่ายลูกจ้างนำเสนอ
  2. เพื่อให้ผู้แทนการเจรจาข้อเรียกร้องเข้าใจ การใช้เทคนิคในการเจรจา – การนำเสนอเหตุผลเมื่อจะมีการ         เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในสถานประกอบกิจการ
  3. เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริงต่อการไกล่เกลี่ยปัญหา – ต่อการเจรจาต่อรองข้อเรียกร้อง               ของสหภาพแรงงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการแจ้งประนอมข้อพิพาทแรงงานหรือชุมนุมนัดหยุดงาน             จะเกิดผลกระทบต่อองค์กร – ต่อนายจ้าง – หรือต่อลูกจ้างอย่างไร

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

 

สำรองที่นั่ง  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter