หลักสูตรอบรม ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 6(อบรมวันที่ 29 ก.ย. 62)

หลักสูตรอบรม ที่ปรึกษาปรับโครงสร้างหนี้ รุ่นที่ 6

👉 วัตถุประสงค์และเนื้อหาอบรม
1) เพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถตรวจสอบ อาการเริ่มป่วยของกิจการจากสัญญาณต่างๆ ทางการเงิน และสามารถหาวิธีป้องกัน ไม่ให้ลุกลามจนกิจการต้องเข้าห้อง ICU
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้กิจการ การแก้ปัญหาทางการเงิน เพื่อให้กิจการสามารถฝ่าวิกฤตในช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
3) เพื่อช่วยเหลือแก่กิจการที่มีปัญหาทางการเงินและลด NPL ในระบบลง ซึ่งจะส่งผลทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมั่น มีกำลังที่จะเปลี่ยนแปลงขยายตัวไปในทิศทางที่ดี
4) เพื่อสร้างอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และด้านการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาทางการเงิน อันจะนำไปสู่ความสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องกิจการในระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้อย่างรวดเร็วและแท้จริง
👉 รายละเอียดหลักสูตร :http://www.satiandwichitlaw.com//5cecb529d5322b00117af698
👉 สมัครอบรม : https://docs.google.com/forms/d/1oNSG_D0kTifpUfda6fSJ8InD9ftuckBkHtgxL8GM-Bc/edit

วันที่ : 28/09/2019

ราคา : 5000

การติดต่อ : นางสาวประภาพร โต๊ะหลงหมาด / บริษัท กฎหมายสติและวิชิต จำกัด / 0892238426

Email : satilaw.training@gmail.com