4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน(อบรมวันที่ 28 ส.ค. 62)

4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน

4 ทักษะสำคัญของหัวหน้างาน
การวางแผนงาน การสั่งงานและติดตามงาน การสื่อสาร และ การสร้างแรงจูงใจ

“การทำธุรกิจในยุคดิสรัปชั่น หัวหน้างานเป็นกลุ่มบุคลากรที่มี บทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของ องค์กรเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง “ผู้จัดการซึ่งเป็นผู้กำหนด นโยบาย” และ “พนักงานซึ่งเป็นผู้ปฎิบัติงานโดยตรง” ผู้จัดการท่านใดที่เจอสถานการณ์ต่อไปนี้”

– หัวหน้างานเติบโตมาจากพนักงานที่ทำงานเก่ง รับผิดชอบสูง มีทัศนคติดีต่อองค์กรแต่ขาดทักษะการบริหารจัดการ เช่น ไม่กระจายอำนาจ ทำงานแทนลูกน้อง ไม่กล้าลงโทษลูกน้อง วางแผนงานได้ แต่ ทำให้ลูกน้องปฎิบัติงานตามแผนไม่ได้ ฯลฯ
– หัวหน้างานเป็นคนรุ่นใหม่แต่มีลูกน้องที่แก่กว่า มีประสบการณ์การมากกว่า หัวหน้างานกลุ่มนี้มักเก่งเทคโนโลยี แต่ไม่มั่นใจในการบริหารลูกน้อง
– หัวหน้างานที่มีลูกน้องซึ่งเคยเป็นเพื่อนกัน จึงบริหารลูกน้องไม่ได้
– หัวหน้างานที่เก่งหลายอย่าง แต่ขาดทักษะการสื่อสาร การสร้างแรงจูงใจ จึงสร้างทีมงานไม่ได้
ที่พิเศษ คือ สัมมนานี้ยังเหมาะกับหัวหน้างานมืออาชีพที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้เห็นมุมมองใหม่ๆ เพราะการทำงานในโลกยุคดิสรัปชั่นจะหยุดเรียนรู้ไม่ได้ !!

หัวข้ออบรม
1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวังและลูกน้องศรัทธา
2. เทคนิคการบริหารจัดการตนเองให้เข้ากับลูกน้องทุก Gen ทุกสไตล์
3. วิธีการตั้งเป้าหมายให้จับต้องได้ตามแนวคิด S-M-A-R-T
4. วิธีการเขียน Action Plan ให้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญและกำหนดตัววัดผลสำเร็จ
5. การติดตามผลเพื่อให้งานสำเร็จตาม Action Plan
6. เทคนิคการสอนลูกน้องให้รู้จักวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
7. Workshop : เขียน Action Plan เพื่อแก้ปัญหาการทำงานของลูกน้อง พร้อมตัวอย่าง
8. เทคนิคการสั่งงานที่ชัดเจน ตรงประเด็น จับต้องได้
9. วิธีติดตามงานที่เหมาะสมกับสไตล์ของลูกน้อง
10. “จุดพลาด” ของการสั่งงานคืออะไร? พร้อมวิธีการแก้ไข
11. Workshop : Role Play การสั่งงาน
12. สาเหตุที่ทำให้การสื่อสารเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในองค์กร
13. วิธีการพัฒนา ปรับปรุงการสื่อสารในองค์กรเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
14. หลักการสื่อสารด้วยใจที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำงานในยุคดิสรัปชั่น
15. “การรับฟัง” สำคัญมากกว่าที่คาดคิด
16. ตัวอย่าง : วิเคราะห์ “คลิปการสื่อสารที่ดีและการสื่อสารที่ต้องปรับปรุง”
17. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องและตนเอง
18. กรณีศึกษา
– ลูกน้องทำงานด้วยความเคยชิน ไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆ
– ลูกน้องไม่หือ ไม่อือ ไม่ทำตามคำสั่ง
– ลูกน้องที่เป็นคนเก่า และ คนใหม่ขัดแย้งกันในเรื่องวิธีทำงาน
– ลูกน้องขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน
– ลูกน้องปฏิเสธที่จะทำงานเพิ่ม ไม่ช่วยเหลืองานส่วนรวม
– หัวหน้าทำงานแทนลูกน้อง เพราะกลัวลูกน้องทำงานพลาด

Promotion
สมัคร 2 ท่าน และ โอนภายใน 15 สค รับส่วนลด 1,000 บาท

วันที่ : 28/08/2019

ราคา : 3800

การติดต่อ : ขนิษฐา

Email : cdcthailand@hotmail.com