หลักสูตร สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!(อบรมวันที่ 14 ก.ย. 62)

หลักสูตร สาระสำคัญและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารควรรู้!!

ด่วน !! พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศบังคับใช้แล้วสาระสำคัญ และบทลงโทษเป็นอย่างไร
ท่านต้องเข้าฟังหลักสูตรนี้
หัวข้อการอบรม
1. หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์
2. ขอบเขตการบังคับใช้
3. คำนิยมศัพท์ที่ควรรู้
4. หน้าที่และอำนาจคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
7. การร้องเรียน
8. ความรับผิดทางแพ่ง
9. บทกำหนดโทษ
10. บทกำหนดเฉพาะกาล

กำหนดการ วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ โรงแรม ไอบิสนานา กทม.
วิทยากร อ.เหม บุญพรมอ่อน

วันที่ : 14/09/2019

ราคา : 3900

การติดต่อ : คุณตุ๊ก

Email : hrdeesolution@gmail.com