เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี(อบรมวันที่ 30 ส.ค. 62)

เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี

เคล็ดลับการสื่อสารประสานงาน ให้ดีต่อใจและได้ผลสำเร็จในงานสำหรับนักบัญชี

 นักบัญชีสื่อสารอย่างไรให้ฝ่ายอื่นเข้าใจในความต้องการ✴ นักบัญชีประสานงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

✴ ปรับ Look นักบัญชีด้วยการสื่อสารประสานงาน ที่มีประสิทธิภาพ

✴ เคลียร์จุดบอดในสื่อสาร ปฏิบัติงานของนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา
วิทยากรอาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ เพลินจิต

566 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กทม.

กำหนดการสัมมนา

วันที่ : 30 สิงหาคม 2562

เวลา : 09.00-16.30 น.

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

หัวข้อสัมมนา

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

1. ความสำคัญของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ กระบวนการในการสื่อสาร และประเภทของการสื่อสารเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายอื่นๆ ได้อย่างเข้าใจ

2. ศึกษาและเข้าใจพื้นฐานความแตกต่างของแต่ละบุคคล บทบาทหน้าที่และความสำคัญในทำงานร่วมกัน

ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. เทคนิคสำคัญในการสื่อสารที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับฝ่ายบัญชีเพื่อลดข้อผิดพลาดในการทำงาน

4. ช่องทางการสื่อสาร เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตที่ฝ่ายบัญชีควรทราบ

5. กลยุทธ์การสื่อสาร 4 ทิศของนักบัญชีเพื่อให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

• ผู้บังคับบัญชา

• ผู้ใต้บังคับบัญชา

• เพื่อนร่วมงาน

• บุคคลภายนอก / ลูกค้า

6. การพัฒนาบุคลิกภาพของฝ่ายบัญชี เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของนักบัญชียุค 4.0

การประสานงานที่สัมฤทธิ์ผล

7. การประสานงาน (Coordination) ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และช่วยให้

การทำงานมีประสิทธิภาพ

8. เทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักบัญชีเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการประสานงานร่วมกับ

หน่วยงานอื่นทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร

9. การประสานงานและการติดตามงานแบบ “ร่วมมือร่วมใจ” ระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆเพื่อลดข้อขัดแย้ง

และตรงกับความต้องการของนักบัญชี

10. ข้อควรระวังที่นักบัญชีไม่ควรมองข้ามในการใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการประสานงานและ

ติดตามงานให้ได้ผล

11. สรุปปัญหา และอุปสรรคในการประสานงานที่ทำให้งานติดขัด พร้อมแนวทางในการแก้ไขที่นักบัญชีต้องปรับเปลี่ยน

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,029.00 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: HROD
เบอร์โทรศัพท์ : 0632036767