ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager (หลักสูตรใหม่2562)(อบรมวันที่ 23 ส.ค. 62)

ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager (หลักสูตรใหม่2562)

ผู้จัดการยุคใหม่ Smart Manager (หลักสูตรใหม่2562)

รายละเอียดหลักสูตรในองค์กรทุกแห่งย่อมมีลำดับชั้นทางการบริหารงาน ซึ่งทุก ระดับชั้นถูกออกแบบมาให้ภาพรวมขององค์กร

ดำเนินงานไปได้ด้วยดี การเป็นผู้จัดการที่ดีต้องรู้จักเรียนรู้และปรับปรุงประสิทธิภาพของ การทำงาน

เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีต่อองค์กร อีกทั้งต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา จึงนับได้ว่าเป็น

ตำแหน่งที่ต้อง ใช้ความรู้ทักษะและความสามารถเป็นอย่างสูง เพราะผู้จัดการต้อง บริหารงานให้เป็นไปตาม

ความคาดหวังขององค์กร เพื่อตอบสนอง เป้าหมายในการบริหารขององค์กร

หัวข้ออบรมสัมมนา
กำหนดการสัมมนาวันที่ : 23 สิงหาคม 2562

เวลา : 09.00-16.00 น.

วิทยากร

อาจารย์วันเพ็ญ วิศาลบูชนีย์

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )

บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

สถานที่จัดสัมมนา

โรงแรมโนโวเทล บางนา

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการ

2. ภาพรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรยุคใหม่

3. การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership)

4. เทคนิคการสอนงาน และการพัฒนาลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Coaching)

5. การบริหารผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Team Performance Management)

6. การจูงใจเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จ (Achievement Motivation)

7. แนวทางพัฒนาการเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ลูกน้อง (Counseling)

8. เทคนิคการนำเสนอและรายงานผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

9. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายองค์กร

10. สร้างหัวใจของการเป็นผู้ประกอบการ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Entrepreneur)

11. Case studies กรณีศึกษาและปัญหาที่ผู้จัดการต้องรับมือ พร้อมแนวทางการแก้ไข

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 4,815.00 บาท สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,066 บาท ( รวม VAT )บุคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ: HROD
เบอร์โทรศัพท์ : 0632036767