การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล(อบรมวันที่ 26 มิ.ย. 62)

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาล

ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยวและมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานสินค้า และบริการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฮาลาล ดําเนินงานจัดทําการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม และเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาล
หัวข้ออบรมสัมมนา
กรมการท่องเที่ยว พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก และเป็นการให้ความรู้กับผู้สนใจอย่างกว้างขวาง จึงได้ดําเนินการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวฮาลาลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ

เป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: กรมการท่องเที่ยว และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้ติดต่อ: นัท ณัฐนรี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-186-2378